ครม.ไฟเขียวเพิ่มข้าราชการกว่า 13,000 อัตรา

ครม.ไฟเขียวเพิ่มข้าราชการกว่า 13,000 อัตรา

ครม.ไฟเขียวเพิ่มอัตราข้าราชการใหม่13,000คน ใน7ส่วนราชการ ใช้งบปีแรก 3.3พันล้าน เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ให้เพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ รวม 13,280 อัตรา ใน 7 ส่วนราชการ ตามมติ คปร. คือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 307 อัตรา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 841 อัตรา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จำนวน 1,794 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม 325 อัตรา กระทรวงการต่างประเทศ 7 อัตรา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 143 อัตรา และกระทรวงสาธารณสุข 9,863 อัตรา

รวมทั้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเห็นของ คปร. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย และมอบหมายให้สำนักงบประมาณดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสำหรับอัตราข้าราชการใหม่ โดยในปีแรกมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคล จำนวน 3,357,883,314 บาท

"โดยการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่นั้นเนื่องจากส่วนราชการมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือตามยุทธศาสตร์ประเทศ จึงมีความต้องการอัตรากำลังเพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุอาจไม่เพียงพอหรือไม่ทันต่อความต้องการใช้อัตรากำลังของส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อขีดความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจที่มีความเร่งด่วน"