โพลค้านเปิด'กาสิโน'ชี้ข้อเสียมากกว่าดี

โพลค้านเปิด'กาสิโน'ชี้ข้อเสียมากกว่าดี

"มาสเตอร์โพล" ค้านเปิดบ่อนกาสิโนถูกฎหมายในไทย ชี้มีข้อเสียมากกว่าดี หวั่นมอมเมาประชาชน เชื่อประเทศไทยยังไม่พร้อม

ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล เรื่องเจาะมุมมองแกนนำชุมชนต่อบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ศึกษากลุ่มตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,077 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าแกนนำชุมชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.0 คิดว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ขณะที่ร้อยละ 31.0 ระบุไม่ใช่ โดยร้อยละ 19.6 ระบุเคยเล่นการพนันในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ 80.4 ระบุไม่เคยเล่น ทั้งนี้เมื่อถามถึงข้อดีของการเปิดบ่อนกาสิโนในประเทศไทย ที่จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นนั้น พบว่าแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.2 ระบุเห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 45.8 ระบุไม่เห็นด้วย และร้อยละ 69.5 เห็นด้วยว่าทำให้ประชาชนมีงานทำและมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น ส่วนร้อยละ 30.5 ระบุไม่เห็นด้วย

นอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 ระบุเห็นด้วยกับประเด็นที่จะช่วยป้องกันเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ ขณะที่ร้อยละ 33.4 ระบุไม่เห็นด้วย และร้อยละ 66.0 เห็นด้วยว่าการเปิดบ่อนคาสิโนจะช่วยลดจำนวนบ่อนเถื่อน/การพนันที่ผิดกฎหมาย ส่วนร้อยละ 34.0 ระบุไม่เห็นด้วย นอกจากนี้แกนนำชุมชน ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงข้อดีการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยคือ จะสามารถควบคุมดูแลได้ง่ายขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ มีเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น พื้นที่ที่มีบ่อนกาสิโนจะได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อถามความคิดเห็นถึงข้อเสียของการเปิดบ่อนกาสิโนในประเทศไทยนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 ระบุจะทำให้ประชาชนหันมาเล่นการพนันมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 48.2 ระบุไม่เห็นด้วย สำหรับประเด็นกาสิโนจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.2 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 45.8 ระบุไม่เห็นด้วย นอกจากนี้แกนนำชุมชนร้อยละ 56.5 ระบุเห็นด้วยว่าการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายจะทำให้ปัญหาสังคม อาชญากรรม และยาเสพติดเพิ่มสูงขั้น ขณะที่ร้อยละ 43.5 ระบุไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น และส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นด้วยกับประเด็นว่าเป็นการมอมเมาเยาวชน และร้อยละ 47.5 ระบุไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้แกนนำชุมชนที่ถูกศึกษาได้ระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสียของการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยระบุว่าการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายมีข้อเสีย คือ เหมือนเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเล่นการพนัน เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาผู้มีอิทธิพล ทำลายภาพลักษณ์อันดีของประเทศ ถ้าควบคุมไม่ได้จะทำให้เกิดผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน รวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อคณะผู้วิจัยได้ให้แกนนำชุมชนเปรียบเทียบถึงข้อดี-ข้อเสียของการเปิดบ่อนกาสิโนที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ว่ามีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน ผลการสำรวจพบว่าแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.9 ระบุคิดว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดี มีเพียงร้อยละ 28.1 คิดว่ามีข้อดีมากกว่า ทั้งนี้เมื่อถามถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายนั้น พบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 ระบุคิดว่ายังไม่พร้อม ร้อยละ 33.3 คิดว่าพร้อมแล้ว และแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.4 ระบุยอมรับไม่ได้หากจะมีการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในพื้นที่จังหวัดของตนเอง เพราะ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน/คิดว่าประชาชนยังไม่พร้อม/ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียด/ทำลายประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น/เกรงว่าประชาชนจะลุ่มหลงแต่การพนัน ขระที่ร้อยละ 37.6 ระบุยอมรับได้ โดยให้เหตุผลว่าถ้ามีหลักการและระเบียบที่ดีก็ยอมรับได้ /มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่สร้างรายได้ในจังหวัด /เอาภาษีมาปรับปรุงในท้องที่/เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่