ตั้ง'อภิรัชต์'นั่งปธ.บอร์ดสลากฯคนใหม่

ตั้ง'อภิรัชต์'นั่งปธ.บอร์ดสลากฯคนใหม่

"พล.อ.ประยุทธ์" ตั้ง "พล.ต.อภิรัชต์" นั่งประธานบอร์ดสลากฯคนใหม่ พร้อมให้ “พล.ต.ต.สุวัฒน์-พ.ท.หนุน-ผศ.ธนวรรธน์” นั่งเป็นกรรมการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558  เรื่อง มาตรการ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 กําหนดให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งบุคคลมาเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 3(1) ของคําสั่งดังกล่าว หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งตั้ง พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ให้เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังออกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 กําหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งบุคคลจํานวนไม่เกินสามคนมาเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 3 (9) ของคําสั่งดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวนสามคน ดังนี้ 1. พลตํารวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 2. พันโท หนุน ศันสนาคม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ