สภากห.มีมติแปรสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทบ.

สภากห.มีมติแปรสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทบ.

สภากลาโหมมีมติเห็นแปรสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบก พร้อมแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

พ.อ.คงชีพ ตันติวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่1 /2558 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแปรสภาพจังหวัดทหารบกทุกหน่วยเป็นมณฑลทหารบกและปรับการบังคับบัญชาเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคและได้เสนอครม.ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อ 18 พ.ย.2557 จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมสภากลาโหมได้ร่วมพิจารณาร่างกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่..) พ.ศ.... แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระสำคัญดังนี้

1.1. กำหนดให้กรมกำลังพลทหารบก มีหน้าที่ด้านการศึกษาที่นอกเหนือจากสายงานยุทธการ เพื่อให้เหมาะสมกับระบบงานของกองทัพบก ซึ่งเดิมมิได้กำหนดหน่วยรับผิดชอบ

1.2 กำหนดให้ รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และฝึกบุคลากรอื่น นอกเหนือจาก นักเรียนนายร้อย เพื่อให้ รร.จปร. สามารถใช้ขีดความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.3 กำหนดให้มี มลฑลทหารบก เพิ่มขึ้นในแต่ละกองทัพภาค โดยเปลี่ยนจังหวัดทหารบกเดิมเป็นมลฑลทหารบกและกำหนดเขตรับผิดชอบใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุง การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงครามและเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในสายการบังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือประชาชนและการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง

2.ร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ..... ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก มีสาระสำคัญคือ

2.1 กำหนดให้มีมลฑลทหารบกเพิ่มขึ้นในแต่ละกองทัพภาค โดยกำหนดเขตพื้นที่ของมลฑลทหารบกใหม่ แต่ยังคงหลักการเดิม ให้มลฑลทหารบกเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคและไม่กำหนดให้มีจังหวัดทหารบกอีกต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

2.2 กำหนดให้มลฑลทหารบก มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา เพื่อให้เป็นไปตามความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงยุติธรรม ในการช่วยดำเนินการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา และ 3.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำนาจศาลมณฑลทหาร พ.ศ. ..... ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดเขตอำนาจศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร มีสาระสำคัญ คือ กำหนดเขตอำนาจศาลมลฑลทหารบกใหม่ และไม่กำหนดให้มีเขตอำนาจศาล จังหวัดทหารบกอีกต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว