'สุขุมพันธุ์'ชงสภากทม.ไฟเขียวยืมเงินสะสมจ่าย1.6พันล.

'สุขุมพันธุ์'ชงสภากทม.ไฟเขียวยืมเงินสะสมจ่าย1.6พันล.

"สุขุมพันธุ์"ชงสภากทม.ไฟเขียวยืมเงินสะสม เร่งเบิกจ่ายข้าราชการบำนาญ 1.6 พันล้าน

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร(กทม.) ศาลาว่าการกทม. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะบริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบ โดยให้กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง ยืมเงินสะสมกทม.เพื่อจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญกทม.จำนวน 1,600 ล้านบาท เนื่องด้วยกทม.ได้รับเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการกทม.ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1,950 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกทม.มีเงินคงเหลือ จำนวน 453,653,763 บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญกทม. ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่กทม.ต้องจ่ายตามกฎหมาย และเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการบำนาญกทม. เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการของกทม.จึงขอความเห็นชอบจากสภากทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และส่งต่อให้ผู้บริหารดำเนินการต่อไป พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้มีมติขยายสมัยการประชุมสภากทม.ครั้งที่ 1 จนถึงวันที่ 14 ก.พ.2558 เพื่อพิจารณาญัตติที่มีความสำคัญต่อการบริหารกทม.อีกด้วย