ชง'พ.ร.บ.สวนป่า'เข้าสนช.วันนี้

ชง'พ.ร.บ.สวนป่า'เข้าสนช.วันนี้

(รายงาน) ชง "พ.ร.บ.สวนป่า" เข้าสนช.วันนี้ บัวแก้วตั้งกรมร่วมมือระหว่างประเทศ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันนี้ (22 ต.ค.) มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 8 ฉบับ แบ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) แล้ว 5 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.ใหม่ที่บรรจุเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกอีก 3 ฉบับ

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาของ กมธ. เพื่อจะมีการพิจารณาวาระ 2-3 ใน สนช. ประกอบด้วย

1.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดย กมธ.ได้ตัดข้อความในมาตรา 12 ที่ระบุให้ดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ

ขณะที่มาตรา 13 ในประเด็นการดำรงตำแหน่งของ ก.ศป.นั้น กมธ.เห็นด้วยในหลักการตามที่ กมธ.ขอสงวนคำแปรญัตติในประเด็นให้ ก.ศป.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญปี 50 จะสิ้นสุดลง ปฏิบัติหน้าที่เป็น ก.ศป.ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือก ก.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ.นี้ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ศป.ให้ดำเนินการเฉพาะเรื่องที่จำเป็น เพื่อมิให้เสียหายแก่ราชการเท่านั้น

2.ระร่าง พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กมธ.ข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุม สนช.ว่า กรณีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการบังคับในเรื่องรถที่ค้างชำระภาษี ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นการยึดป้ายทะเบียนแทน จากเดิมที่ให้มีการยึดรถ รวมทั้งในประเด็นที่ให้นายทะเบียนและผู้ตรวจการมีอำนาจเข้าไปตรวจสถานที่จำหน่าย เช่า ซื้อ หรือประกอบกิจการที่สงสัยว่ามีรถค้างชำระภาษีนั้น กมธ.เห็นว่ากรมการขนส่งทางบกควรมีมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจน และประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วย

3.ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นไปตามร่างเดิมที่เสนอเข้าสู่ สนช.วาระแรก ไม่มี กมธ.สงวนความเห็นและไม่มีสมาชิก สนช.เสนอตำแปรญัตติ

4.ร่าง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กมธ.ตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุม สนช.ว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ควรกำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ควบคุมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบของนายชั่งตวงวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 41 โดยกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และต้องมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

5.ร่าง พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....กมธ.ตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุม สนช.ว่า เพื่อเป็นหลักประกันแก่คนโดยสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการได้รับชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบกจะกำหนดให้ผู้ขนส่งซึ่งรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศจัดทำประกันความรับผิด โดยมีความคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ด้วย

ส่วนร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ในวาระแรกวันนี้ มีจำนวน 3 ฉบับ คือ

1.ร่าง พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 โดยกำหนดให้ที่ดินที่ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามบัญชีแนบท้ายของ พ.ร.บ.และตามที่กำหนดโดยการตราพระราชกฤษฎีกา สามารถนำมาขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ อีกทั้งกำหนดให้ไม้ หรือป่าที่ได้มาจากการทำสวนป่าตาม พ.ร.บ.นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ทำสวนป่า ซึ่งมีสิทธิในการเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครอง หรือเคลื่อนที่บางประเภท โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน

กฎหมายยังกำหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอำนาจในการออกประกาศการเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนของป่าบางประเภทต้องขอรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ทำสวนป่าต้องจัดทำบัญชีแสดงประเภทและจำนวนไม้ที่ปลูกและบำรุงรักษาตามระเบียบที่กำหนด กรณีผู้ทำสวนป่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งการให้ผู้ทำสวนป่าแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ยังได้เพิ่มโทษผู้ทำสวนป่าที่ทำผิดเงื่อนไขด้วย กล่าวคือ

"ผู้ทำสวนป่าที่ไม่จัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ปลูก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่จัดทำบัญชีอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10/1 วรรค 1 ในเรื่องการขอใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

2.ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์) มีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เพื่อจัดตั้งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์

3.ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) สาระสำคัญอยู่ที่มาตรา 5 กำหนดให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และของข้าราชการ พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างของกระทรวงการต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ "กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ" กระทรวงการต่างประเทศ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

ขณะที่มาตรา 6 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลัง ของกระทรวงต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไปเป็นของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

มาตรา 7 ระบุว่า บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ