เข็น'ก.ม.ป้องกันทารุณสัตว์'เข้าสนช.

เข็น'ก.ม.ป้องกันทารุณสัตว์'เข้าสนช.

(รายงาน) เข็น "ก.ม.ป้องกันทารุณสัตว์" เข้าสนช. ตั้ง "สถานสงเคราะห์" ห้ามแสวงกำไร

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ต.ค.นี้ จะมีวาระการพิจารณากฎหมายที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ จำนวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย

1.ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสนช.เมื่อวันที่ 2 ต.ค. โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ.2497 มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ และโรงเรียนแผนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาเอกในหลักสูตรวิชาการทหารหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทหารหรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ที่สภาการศึกษาวิชาการทหารกำหนด

นอกจากนี้ กำหนดให้มีครุยวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ที่ได้รับปริญญา และให้มีครุยประจำตำแหน่งของนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร หรือกรรมการการศึกษาวิชาการทหาร ตลอดจนมีการแก้ไขชื่อ "โรงเรียนแผนที่" ให้สอดคล้องกับการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

ขณะเดียวกันยังมีการแก้ไขให้สภาการศึกษาวิชาทหาร มีอำนาจในการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม

2.ร่างพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพสัตว์ พ.ศ.2525 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการขออนุญาต โดยผู้ผลิตหรือขาย หรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์จะต้องยื่นคำขออนุญาต ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ประกาศมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ร่างพ.ร.บ.ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการโฆษณา รวมทั้งกำหนดบทโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ. มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงออกกฎกระทรวงกำหนด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ.นี้ และกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "กรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์" ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

3.ร่างพ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ. กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเรียกว่า "คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง" ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธาน ทั้งนี้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางมีอำนาจดำเนินการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม การจัดรูปที่ดิน รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง รวมถึงควบคุมสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.ฉบับนี้

นอกจากนี้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินแล้ว ให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรประจำจังหวัดหรือเรียกว่า "คณะกรรมการจัดรูปที่ดินประจำจังหวัด" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

4.ร่างพ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยให้มีการตั้ง "คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ในการกำกับดูแล และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ผู้ใดจะใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ดำเนินการ ต้องได้รับใบอนุญาต โดยมีอายุ 4 ปีนับตั้งแต่วันขออนุญาต

5.ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการชลประทานราษฎร์ดังต่อไปนี้ 1.พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 2.พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่2 )พ.ศ.2523 และ 3.พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2526 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน

6.ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... สาระคือ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจรักษาการตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ และให้มี "คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์" ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผน และมาตรการป้องกันการทารุณสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ ต่อรัฐมนตรี รวมถึงมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ รวมถึงปฏิบัติการตามกฎหมายที่กำหนด

และเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้ผู้ซึ่งจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ดำเนินกิจกรรมในลักษณะไม่แสวงกำไร โดยห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นเหตุทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7.ร่างพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ มีอำนาจรักษาการตามพ.ร.บ. มีอำนาจในการกำหนดท้องที่เป็นเขตปลอดโรคระบาด ทั้งนี้มาตรการในการป้องกันโรคระบาดแบ่งปัน 1.การป้องกันและควบคุมในกรณีทั่วไปนั้น เจ้าของสัตว์จะต้องทำรั้วรอบบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อกำหนดระบบควบคุมและป้องกันโรคระบาด ทั้งนี้เจ้าของที่ดินต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์เมื่อปรากฎว่าสัตว์ป่วยหรือตายในที่ดินโดยไม่ทราบสาเหตุ ภายในเวลา 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเรื่อง

และ 2.มาตรการในการป้องกันและควบคุมกรณีมีการประกาศเขตเกี่ยวกับโรคระบาด สัตวแพทย์มีอำนาจในการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโดยมีรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากที่ตรวจพบโรคระบาด โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศ

8.ร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 เนื้อหาสาระระบุว่า ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ให้เสนอแผนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด และผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดคือ ชื่อสถานพยาบาล รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพ.ร.บ.นี้