จับตาสนช.ถก'งบวาระ2-3'

จับตาสนช.ถก'งบวาระ2-3'

(รายงาน) จับตา สนช. ถก "งบวาระ2-3" พิจารณาร่างพ.ร.บ.10ฉบับรวด

ความเคลื่อนไหวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในรอบสัปดาห์นี้ มีวาระที่น่าสนใจคือ ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 16 ก.ย.สนช.จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการปรับลดงบประมาณทุกหน่วยงานรวม 1.6 หมื่นล้านบาท จากที่ตั้งไว้จำนวน 2.575 ล้านล้านบาท โดยนำไปแขวนไว้ในส่วนของงบกลาง ทั้งนี้กรอบในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ในวาระ 2 และ 3 นั้น ได้กำหนดไว้ 1 วันคือจะต้องลงมติให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ในวันเดียวกัน

จากนั้นในวันที่ 18 ก.ย.สนช.จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 10 ฉบับ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ..... ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องเกี่ยวกับการรับขน เพื่อให้การรับส่งทั้งในและต่างประเทศหรือนอกเหนือคู่สัญญาสอดคล้องกับกฎหมายสากลด้านความมั่นคงและทางด้านเศรษฐกิจ

2.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.... ที่มีการกำหนดประเภทของความผิดที่จะต้องเป็นไปตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนาจในการปฏิบัติต่อผู้ที่กระทำผิด โดยกำหนดให้การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร พร้อมกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการควบคุมและเป็นไปตามอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี

3.ร่างพ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ..... เพื่อบริหารการรับส่งทางอากาศทั้งในและต่างประเทศหรือนอกเหนือคู่สัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลด้านความมั่นคงและทางด้านเศรษฐกิจ

4.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการออกกำกระทรวงกำหนด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมทั้งกำหนดประเภทของอาชีพที่เป็นภัยต่อสาธารณะ

5.ร่างพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการชั่งตวงวัด รวมทั้งให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจในการกำหนดข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณีจำเป็น

ทั้งนี้ในวาระที่ 1-5 นั้นเป็นวาระที่เลื่อนมาจากการประชุมสนช.เมื่อวันที่ 11 ก.ย.

ขณะที่วาระที่ 6 คือ ร่างพ.ร.บ.ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญคือกำหนดให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครองจำนวนเก้าคน ได้แก่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจำนวนสามคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น นอกจากนี้มีปรับปรุงคุณสมบัติต้องห้ามเช่น จากเดิมต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยแก้เป็น "ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าเท่านั้น"

7.ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ที่กำหนดนโยบายและแนวทางการคุ้มครองครองโดยให้มีการจัดตั้งสถานคุ้มครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย

8.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ที่มีการแก้ไขใหม่โดยกำหนดกระบวนการพิจารณา แบ่งเป็น บททั่วไป, คดีแบบกลุ่มตามขั้นตอนปกติ, คดีแบบกลุ่มตามขั้นตอนไม่ปกติ และคำพิพากษาและอายุความ

9.ร่างพ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งปรับปรุงการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล อัตราค่าธรรมเนียม บทลงโทษ รวมถึงอำนาจนายทะเบียนในการเข้าตรวจสถานที่และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษี นอกจากนี้ในมาตรา 44 ยังมีการแก้ไขในเรื่องการขอใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวจากเดิมที่ระบุว่า "มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ" เป็น "มีอายุสองปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ"

และ 10.ร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่.....) พ.ศ...... เป็นการปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล จากเดิม 1.6 ตัน เป็น 2.2 ตัน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถในปัจจุบัน และเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการการตรวจสภาพรถให้ได้รับความเป็นธรรม และมีการปรับปรุงบทกำหนดโทษด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของร่างที่ 6 คือ ร่างพ.ร.บ.ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....นั้น ขณะนี้ได้ถูกตุลาการศาลปกครองจำนวน 101 คนลงชื่อยื่นต่อประธาน สนช.เพื่อขอให้ชะลอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากมีข้อสงสัยว่ากระบวนการร่างเป็นอย่างไร และใครเป็นผู้เสนอร่างต่อ สนช.

อย่างไรก็ดีคงต้องติดตามว่า ที่ประชุมสนช.จะมีการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งแนวทางการพิจารณากฎหมายที่ผ่านมานั้น หากมีผู้คัดค้านสมาชิกอาจจะมีการลงมติในชั้นรับหลักการไปแล้วไปปรับแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ โดยมีการตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้ หรืออีกแนวทางหนึ่งคือ การขอมติที่ประชุมให้เลื่อนวาระดังกล่าวออกไปเพื่อเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรืออาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในเรื่องดังกล่าว