'221 นายพลทหาร'พรึ่บลุ้นสปช.

'221 นายพลทหาร'พรึ่บลุ้นสปช.

(รายงาน) "221 นายพลทหาร"พรึ่บลุ้นสปช. มุ่งปฏิรูปบริหารแผ่นดิน-การเมือง

ในการเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อสรรหาเข้าเป็นสมาชิก "สภาปฏิรูปแห่งชาติ" (สปช.) ทั้ง 11 ด้าน จำนวนผู้เข้ารับการเสนอชื่อ ณ เวลา 16.30 น.ของวันที่ 2 ก.ย. มียอดผู้เข้ารับการเสนอชื่อ 4,170 คน ยังไม่รวมยอดตกค้างทางไปรษณีย์ ขณะนี้พบว่ามีทหารระดับ "นายพล" เข้ารับการสรรหาทั้งสิ้น 221 คน หรือคิดเป็น 5.2% เมื่อเทียบกับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด

"นายพลทหาร"เหล่านี้ บางคนก็เคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา และบางคนก็เคยมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง ในฐานะอดีตนายทหารที่เกษียณอายุราชการแล้ว รวมทั้งบางคนมีบทบาทในแวดวงสังคม การกีฬา เป็นต้น

สำหรับรายชื่อ "นายพลทหาร" จำแนกตามด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

ด้านการเมือง 29 คน จากผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้งหมด 253 คน ประกอบด้วย 1.พล.ร.ท.สุรินทร์ เริงอารมย์ 2.พล.ต.วัลลภ มณีเชษฐา

3.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร 4.พล.อ.ประเสริฐ พรรคเจริญ 5.พล.ต.เจนวิทย์ ยามะรัตน์ 6.พล.ท.ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ 7.พล.ท.พลเลิศ วรสีหะ

8.พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ (อดีต สว.) 9.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ (อดีตส.ว.) 10.พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก

11.พล.ท.พิพัฒน์ เด็ดแก้ว 12.พล.ร.ท.นิทัศน์ เพชรน้อย 13.พล.อ.อภิชัย พิณสายแก้ว 14.พล.อ.ธานี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 15.พล.ต.สมศักดิ์ รุ่งรัศมี 16.พล.ร.ท.ณรงค์ ชโลทร (อดีตส.ว.) 17.พล.ร.ท.ประทีป ชื่นอารมย์ 18.พล.อ.รัชกฤต กาญจนวัฒน์ 19.พล.อ.สุจิตร สิทธิประภา 20.พล.ต.ภาษิต คงทองไถ้ผา

21.พล.ต.หญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ 22.พล.ต.วีรศักดิ์ นาทะสิริ 23.พล.อ.จิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ 24.พล.อ.อ.สมนึก สวัสดิ์ถึก 25.พล.อ.สิทธิ์ สิทธิมงคล 26.พล.อ.อ.วิโรจน์ นิสยันต์ 7.พล.ต.พิชิต บุตรวงศ์ 28.พล.อ.สุรพันธ์ พวงเพ็ชร 29.พล.อ.อ.อดิเรก จำรัสฤทธิวงศ์

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 30 คน จากทั้งหมด 243 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ (อดีตส.ว.) 2.พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง (อดีต ส.ว.) 3.พล.ท.เสวก พงษ์กระจาย 4.พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวก

5.พล.อ.อ.สุทธิพล ศรีกังวาล 6.พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ อักษาศรีกุล 7.พล.อ.วินิต เทศวิศาล 8.พล.อ.จักรี ตันติพงศ์ 9.พล.อ.ภาษิต สนธิขันธ์ 10.พล.อ.พิชิต ยุวะนิยม

11.พล.อ.ชัยพัฒน์ ธีรธำรง 12.พล.ต.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ 13.พล.ท.สุจินดา สุทธิพงศ์ (อดีตส.ว.) 14.พล.ท.เสรีรัตน์ ถิ่นรัตน์ 15.พล.ท.วุฒิพงศ์ พอมวิเศษวงศา 16.พล.อ.อ.สามารถ โสดสถิตย์ 17.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช

18.พล.ต.พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์ 19.พล.ต.คนัฐ ยาพรหม 20.พล.อ.ต.ธวัชชัย วิมุกตะลพ

21.พล.อ.ต.โสภณ สรรพนุเคราะห์ 22.พล.อ.ท.เจษฎา วิจารณ์ 23.พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ (อดีตส.ว.) 24.พล.อ.ต.หญิง ทรงพล วานิชเสณี 25.พล.ร.ต.หญิง ภณินท์ทิพย์ สาตราภัย 26.พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ

27.พล.อ.สุพจน์ จันเผื่อน 28.พล.อ.ปฐมพงศ์ ประถมภัฏ 29.พล.อ.อ.คะเชนทร์ วิเศษรจนา 30.พล.ร.อ.ประวิตร์ ศรีสุขวัฒนา

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 11 คน จาก 267 คน ประกอบด้วย 1.พล.ต.พิเชษฐ์ คงศรี 2.พล.อ.ชูชาติ สุดสงวน (อดีตส.ว.)

3.พล.ต.วิจารณ์ สุดสุนทร 4.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร 5.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 6.พล.อ.ท.ประเสริฐ ถังมณี 7.พล.อ.ต.นวรัตน์ มังคลา 8.พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร 9.พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส 10.พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ 11.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์

ด้านการปกครองท้องถิ่น 13 คน จากทั้งหมด 383 คน ประกอบด้วย 1.พล.ท.จำลอง โพธิ์ทอง 2.พล.ร.ต.ดุษฎี จิราภรณ์ 3.พล.อ.เหมรัฐ ขำนิล

4.พล.อ.เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยม 5.พล.ท.พิชัย รอดเรืองศรี 6.พล.ต.วิศิษฐ์ โขตะมังสะ 7.พล.ต.ชูศักดิ์ สมัคสิกิจ

8.พล.อ.ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฏ 9.พล.ท.อัศวิน รัชฏานนท์ 10.พล.อ.สุทธิพร อุดมชาติ 11.พล.อ.อ.ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง 12.พล.อ.ท.สมพล พูนทวีธรรม 13.พล.ต.อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18 คน จากทั้งหมด 350 คน ประกอบด้วย 1.พล.ร.ท.นพ.เด่นเดชา ประทุมเพ็ชร์ 2.พล.ท. นพ.ปัญญา อยู่ประเสริฐ 3.พล.ท.ดิสกุล สงวนตระกูล 4.พล.ท.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์

5.พล.อ.ท.ขนนนาถ เทพลิบ 6.พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ 7.พล.ต.หญิงพลศรี เปาวรัตน์ 8.พล.อ.อ.บุญช่วย ศุภรสุข 9.พล.ท.จตุพร เจียมสมบูรณ์

10.พล.อ.ท.นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ 11.พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย 12.พล.ท.กานต์ พนัยนิติศาสตร์ 13.พล.ท.นพ.วีระ เชื่องศิริกุล 14.พล.ท.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ 15.พล.อ.ท.ชูพันธ์ ชาญสมร 16.พล.ท.มาวิน โอสถ

17.พล.ท.สืบพงศ์ สังขะรมย์ 18.พล.อ.ณัทกร เกิดสุขผล

ด้านการศึกษา 16 คน จากทั้งหมด 656 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ์ 2.พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น 3.พล.ต.ชัยณรงค์ เชิดชู

4.พล.อ.อ.นพฤษก์ มัณทะจิตร (อดีต ส.ว.) 5.พล.ท.อิสระ วัชรประทีป

6.พล.อ.โกญจนนาท จุณณะภาต 7.พล.ท.พอพล มณีรินทร์ 8.พล.อ.วิชิต สาทรานนท์

9.พล.ร.ท.เชษฐ์ โกมลฐิติ 10.พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ 11.พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ 12.พล.อ.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ 13.พล.อ.ท.พยุงศักดิ์ รวยรื่น

14.พล.อ.ท.สำนึก พาลีบัตร์ 15.พล.ท.ประเสริฐ หวานฉ่ำ 16.พล.ต.อดุลยศักดิ์ บุญวัฒนะกุล

ด้านสังคม 29 คน จาก ทั้งหมด 622 คน ประกอบด้วย 1.พล.ท.ยุทธ จุณทะสุธนกุล 2.พล.ต.ไพรัช รักไทย 3.พล.อ.ท.สุรเชษฐ์ ทองสลวย 4.พล.ต.โอสถ ภาวิไล 5.พล.ต.ไพศาล เอื้อศรีวงศ์ 6.พล.ต.ยุวคนธ์ เพ็ชร์ภา

7.พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง (อดีตส.ว.) 8.พล.ท.ธีระ ไกรพานนท์ 9.พล.อ.ต.อุทิศ ภาคภูมิ 10.พล.ท.ธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร

11.พล.ร.ต.อิสระ ยิ้มพานิชย์ 12.พล.ร.ท.รังสิทธิ์ ปาณินท์ 13.พล.ร.อ.ประเทือง วงศ์จันทร์ 14.พล.ต.นพดล แสงพลสิทธิ์ 15.พล.อ.อ.ไมตรี โอสถพงษ์ 16.พล.อ.อ.คำรบ ลิยะวิณิช 17.พล.ร.อ.วิรัช วิจารณ์ 18.พล.ท.ยุทธนา หาระบุตร 19.พล.อ.ต.อิทธิพล คณะเจริญ 20.พล.อ.ต.สุชิน บุญมา

21.พล.อ.อ.ไพบูลย์ สิงหามาตย์ 22.พล.อ.ต.ณัฎอรรจน์ ถวิลหวัง 23.พล.อ.ปกิต สันตินิยม 24.พล.ต.เรวัต สุวรรณคังคะ 25.พล.อ.วีรศักดิ์ มณีอินทร์ 26.พล.ท.อัครชัย จันทรโตษะ 27.พล.ท.วีระ วงศ์สรรค์ 28.พล.ต.เดชา ปุญญาบาล 29.พล.ต.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์

ด้านเศรษฐกิจ 3 คน จากทั้งหมด 314 คน ประกอบด้วย 1.พล.ท.พิศาล เทพสิทธา 2.พล.อ.ท.วิจิตร์ จิตร์ภักดี 3.พล.อ.อ.วีรนันท์ หาญสวธา

ด้านสื่อสารมวลชน 15 คน จากทั้งหมด 178 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.สุกิจ นุตสถิตย์ 2.พล.ท.วิชัย เวศวงศ์ษาทิพย์ 3.พล.อ.พบสุข สุธานันท์ 4.พล.ท.ชาญวิตร มณีวงศ์ 5.พล.อ.ต.วิชาคม อำนรรฆมณี 6.พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร 7.พล.ต.พินิจ แสงแก้ว

8.พล.อ.สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม 9.พล.อ.นิพนธ์ สีตบุตร 10.พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล 11.พล.ต.วิสูตร เกิดเกรียงบุญ 12.พล.อ.อ.มล.ชนากร วรวรรณ

13.พล.อ.ท.มณฑล สบนุกร 14.พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ 15.พล.อ.พัฒนชัย นาวีเสถียร

ด้านพลังงาน 16 คน จากทั้งหมด 271 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.อภิชาติ ทิมสุวรรณ 2.พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ 3.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (อดีตส.ว.) 4.พล.อ.พงศ์ศิริ เศวตเศรณี 5.พล.ท.เชิมโชค ทุมมานนท์ 6.พล.อ.สมโภชน์ นนทชัย 7.พล.ท.สมชัย วิรุฬหผล 8.พล.อ.อ.สมนึก สวัสดิ์ถึง

9.พล.ร.อ.กนก ดวงนภา 10.พล.อ.อ.เมธา สังขวิจิตร 11.พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ 12.พล.อ.ต.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ 13.พล.ท.ณัฐติพล กนกโชติ 14.พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ 15.พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ 16.พล.ท.ประสูตร รัศมีแพทย์

ด้านอื่น ๆ 41 คน จากทั้งหมด 633 คน ประกอบด้วย 1.พล.ร.ท.เทียรชัย มังกร 2.พล.ท.สมโภชน์ เงินเจริญ 3.พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรณธนะ

4.พล.อ.อ.สมชัย พละพงศ์ 5.พล.อ.อดิศร สรรณตรา 6.พล.อ.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ 7.พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ 8.พล.ท.สมหวัง ไตรเดช 9.พล.อ.สกุณชัย ศิริเรือง 10.พล.อ.อารักษ์ โรจนนุตมะ

11.พล.ร.ท.ประจิตร บุณยนิยม 12.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 13.พล.อ.ครัณ ยุทธวงษ์สุข 14.พล.ต.ไชยวัฒน์ บางประภา 15.พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ 16.พล.ท.นฤดม เทียนใส 17.พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ 18.พล.ต.ชอบ อินทฤทธิ์ 19.พล.ร.อ.ธนิธ กิตติอำพล 20.พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว

21.พล.ท.สมร ศรีพันดร 22.พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ 23.พล.ร.ท.บงกช ผาสุข 24.พล.อ.ต.มังกร เสมารัตน์ 25.พล.ต.ไชยันต์ อินทสะอาด 26.พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร 27.พล.อ.จิรเดช สิทธิประณีต 28.พล.ต.บุญเติม แสงดิษฐ์ 29.พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก 30.พล.ต.ชัยยง ศรจิตติ

31.พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ 32.พล.อ.ท.วัธน มณีนัย 33.พล.อ.อ.อนิรุท กิตติโต 34.พล.อ.สำเริง พินกลาง 35.พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

36.พล.อ.ถวัลย์ ศรีวงษ์ทอง 37.พล.ท.ศุภชัย โพธิ์ทองนาค 38.พล.ต.ชนาธิป บุญนาค 39.พล.ท.ดนัย เงินโสภา 40.พล.อ.ประสาท สุขเกษตร41.พล.ต.ชัยณรงค์ เชิดชู