ส่อง!เอกชน-อดีตบิ๊กขรก.แห่สมัครสปช.

ส่อง!เอกชน-อดีตบิ๊กขรก.แห่สมัครสปช.

"เอกชน-อดีตบิ๊กขรก."แห่สมัครสปช. หวังปฏิรูปเศรษฐกิจ-พลังงาน

การเปิดรับสมัครบุคคลจากองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อสรรหาเข้าเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 11 ด้าน จำนวน 173 คน รวมกับแต่ละจังหวัดอีก 77 คน รวมเป็น 250 คน ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ส.ค.-2 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ในด้านเศรษฐกิจและพลังงาน มีผู้ที่เชี่ยวชาญร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก ที่น่าสนใจอาทิ

ด้านเศรษฐกิจ

นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เบญจจินดา กรุ๊ป เสนอชื่อโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวอร์รี่ เสนอโดยมูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายอุดม พลอยจินดา กรรมการบริษัท พรปิยะฒาน พอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งทางน้ำและทางเรือ เสนอโดยสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ นายธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโลจิสติกส์และชนส่งไทย เสนอโดยสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี และนายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เยนจิเนียริ่ง(1964) จำกัด เสนอโดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด เสนอโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการที่ปรึกษาบริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสนอโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอัมรินทร์ คอมันตร์ นักธุรกิจ เสนอโดยสมาคมกงศุลกิติมศักดิ์(ประเทศไทย)

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตรมช.คลัง เสนอโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ เสนอชื่อโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน นายณรงค์ โชควัฒนา นักธุรกิจอิสระ เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

นายอุเทน ยังประภากร ผู้บริหารฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ โดยสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอชื่อโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด โดยสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ นายชัยพร ธนถาวรลาภ กรรมการผู้จัดการบริษัท ถาวรธรรมทนายความ จำกัด เสนอโดยสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย-จีน-ตงเหม็ง

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เสนอโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายจิตติ รัตนเพียรชัย เจ้าของบริษัท ออร์คิแม็ก จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้ เสนอโดยสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย

นายภูริต มาศวงศ์ศา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเสนอโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เสนอโดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

นายเวทย์วิชัย ภาคบุญมีเจริญ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เสนอโดยสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ นายนที วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แจแปน เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมรถเช่าไทย เสนอโดยสมาคมรถเช่าไทย

นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เสนอโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อดีตอธิบดีกรมการข้าว โดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ โดยมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ด้านพลังงาน

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เสนอโดยสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เสนอชื่อโดยมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม นายประเจิด สุขแก้ว อดีตผู้ว่าการกฟภ. โดยมูลนิธิหวาน-จุ้ย สุขแก้ว

นางสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมูลนิธิหวาน-จุ้ย สุขแก้วนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผอ.สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ผอ.ฝ่ายใบอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยมูลนิธิสร้างชุมชน นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ อาจารย์คณะวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ โดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผอ.กลุ่มงานวิศวกรรมระบบและมาตรฐาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายชยุตพงศ์ นันท์ธนะวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นายปรีชา ออประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย นายชาญชัย กิจเจริญ วิศวกรระดับ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสมาคมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พล.อ.อภิชาติ ทิมสุวรรณ อดีตผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยวัดโพธิ์นิมิต นายปรีชา ปุณณกิติเกษม ประธานกรรม บริษัท แอ๊ดว้านซ์เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตส.ว. โดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านนโยบายพลังงาน โดยสมาคมคนพิการคลองเตย

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.ชัย มุกตพันธุ์ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีทีจีซี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด

นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการอำนวยการ บมจ.ไทยออยล์ โดยมูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา ประธานมูลนิธิฯ เสนอชื่อโดยมูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ์ ประธานสหกรณ์พลังงานน้ำมันและปุ๋ยอินทร์ จำกัด โดยสหกรณ์พลังงานน้ำมันและปุ๋ยอินทรีย์ จำกัด นายวิโรจน์ คลังบุญครอง อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีตผู้ช่วยผบ.ทบ. โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาต สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน โดยมูลนิธิสร้างชุมชน นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายบรรพต แสงเขียว อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เสนอโดยมูลนิธิใบไม้เขียว

นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน เสนอโดยกระทรวงพลังงาน นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข โดยสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

นายกฤษณ์ สุริยผล โดยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นายวชิระ เปล่งปลั่ง โดยมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย น.ส.นวลละออง ศรีชุมพล โดยสมาคมกังหันลม(ประเทศไทย)