ลูกหม้อมหาดไทย-นักวิชาการ ลุ้นร่วมปฏิรูป'ปกครองท้องถิ่น'

ลูกหม้อมหาดไทย-นักวิชาการ ลุ้นร่วมปฏิรูป'ปกครองท้องถิ่น'

(รายงาน) "ลูกหม้อมหาดไทย-นักวิชาการ" ลุ้นร่วมปฏิรูป"ปกครองท้องถิ่น"

การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ด้าน "การปกครองท้องถิ่น" จากองค์กรที่ไม่แสวงกำไร นับตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ พบว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามา ส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักปกครองท้องถิ่นแทบ และนักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น ปลัดเทศบาลอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบล ซึ่งจำนวนผู้สมัครขณะนี้มีกว่า 237 คนแล้ว และคาดว่าจะมีผู้สมัครเพิ่มอีกจนกว่าจะปิดรับสมัครในวันที่ 2 ก.ย.นี้

สำหรับบุคคลที่สมัครขอร่วมปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น ที่น่าสนใจมี อาทิ นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อโดยมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง นายจรัส สุวรรณมาลา และ นายวีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอโดยสมาคมดับบ้านดับเมือง

นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอโดยสมาคมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย คุณหญิงณัฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร เสนอโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายพิสิฐ เกตุผาสุข อดีตผู้ว่าฯ ชลบุรี โดยเมืองพัทยา นายวิมุติ บัวจันทร์ อดีตผู้ว่าฯ สมุทรสาคร โดยมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร นายสมศักดิ์ แก้วสุทธิ อดีตผู้ว่าฯ อยุธยาและอำนาจเจริญ โดยสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นายพินิจ เนตรพุกกณะ อดีตรองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี โดยสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพิพัฒน์ วงสาโรจน์ อดีตผู้ว่าฯ พิษณุโลก เสนอโดยกรมที่ดิน นายสุชาติ สหัสโชติ อดีตผู้ว่าฯ อ่างทอง โดยมูลนิธิสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าฯ ระยอง โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดระยอง

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นครราชสีมา โดยสมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดนครราชสีมา นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู โดยสมาคมสมาชิกสภาท้องถิ่น นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายเกรียงศักดิ์ โม้มาลี อดีตนายกอบต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ เสนอโดยอบต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอโพทะเล โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูโพทะเลนายนพคุณ ดิลกภากรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลพระสุมทรเจดีย์ โดยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายเกียรติศักดิ์ กิตตยางกูร ปลัดเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย โดยเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เสนอโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เสนอโดยมูลนิธิอนุรักษ์-ศึกษากล้วยไม้ป่าและสมุนไพรไทย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย เสนอโดยสภาหอการค้าไทย ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชัย โดยสมาคมจิตอาสาพัฒนาประเทศไทย

พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย อดีตผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอโดยมูลนิธิคนไทยรักษ์แผ่นดิน นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย เสนอโดยสมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง เสนอโดยศูนย์คุณธรรม

นายอุทัย เลาหวิเชียร อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เสนอโดยสมาคมเสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม น.ส.สุธีรา วิจิตรานนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา โดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ

นายพลภัทร แก้วชูด ประธานเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยสมาคมเครือข่ายชุมชนเทศบาลจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.ศิรเมศร์ พันธุ์มณี ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 7 โดยมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมการ นายเฉลิม ปิ่นสกุล ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณ โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี

นายสมชาย แก้วสุทธิ ผู้อำนวยการเครือตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.)จ.สระแก้ว โดยเทศบาลตำบลศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว นายสมชาติ เจศรีชัย อดีตรองเลขาธิการ กกต.ด้านบริหารกลาง โดยสมาคมเสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ อดีตหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น โดยโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

นายทองดี นามแสงโคตร ผู้ประสานงานกลุ่มกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง นายสรณะ เทพเนาว์ โดยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายปรีชา จตุรงค์เสรีกุล โดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพชรอนันต์ นายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชวกุล โดยเทศบาลตำบลบางงา

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายสนอง แก้วบ่อ โดยสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำพองเพื่อคุณภาพชีวิต พล.ท.จำลอง โพธิ์ทอง โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด นายสวง คงยิ่งยวด โดยมูลนิธิมหาสุรสิงหนาท

นายศักดิ์ชาย พรหมโท โดยพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพงศกร มงคลหมู่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ นายไชยชาญ มาตา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย นายพิภพ อะสีติรัตน์ โดยสมาคมชาวอังซัวในประเทศไทย นายวัน สุวรรณพงษ์ โดยสมาคมพุทธสมาคมขอนแก่น นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ โดยสมาคมขนส่งภาคตะวันออก

นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ โดยวัดมูลเหล็ก พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงษ์ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ น.ส.ชนัลญา สุรารักษ์ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายใหม่ บัวสอน โดยมูลนิธิพระมงคลญาณเถร วัดสระทอง(ร้อยเอ็ด) นายจำรัส พวงมะเดื่อ โดยกองทุนหมุ่บ้านบ้านป่าเซ่า

นายจุฬา มีบุญรอด โดยสมาคมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายเศวต ทินกูล โดยเทศบาลตำบลเวินพระบาท นายถาวร จันทร์กล่ำ โดยเทศบาลนครนครปฐม นายวิชัย ครองยุติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน นายกิตติ เกียรติ์มนตรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง