คสช.สั่งย้าย'บิ๊กขรก.'ลอตใหญ่อีกรอบ

คสช.สั่งย้าย'บิ๊กขรก.'ลอตใหญ่อีกรอบ

คสช.ออกคำสั่งย้าย'บิ๊กขรก.'รวม14ตำแหน่ง ไม่รอด"ปลัดคมนาคม-ทรัพยากรฯ" โยกอธิบดีสลับหลายกรม

เมื่อเวลา 20:30 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกคำสั่งฉบับที่ 81/2557เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติของราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น ดังนี้

1. ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 2 ตำแหน่ง...

2.ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในกระทรวงการคลังจำนวน 1 ตำแหน่ง

3.ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ข้อ 2 ให้นายสมชัย ศิริวัฒนโชค พ้นจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 3 ให้ นายโชติ ตราชู พ้นจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 4 ให้ นายสุทธิชัย สังขมณี พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมมสรรพากร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 5 ให้ นายประวิทย์ เคียงผล พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางานและให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 6 ให้ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคมและให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม

ข้อ 7 ให้ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 8 ให้ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 9 ให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้อ 10 ให้นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อ 11 ให้ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 12 ให้นายประสงค์ พูนธเนศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร

ข้อ 13 ให้ นายกุลิศ สมบัติสิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจการราชการกระทรวงการคลัง และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ข้อ 14 ให้ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อ 15 ให้ นายสุเมธ มโหสถ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน