คสช.แต่งตั้ง6ปลัดฯ'อารีพงศ์'นั่งก.พลังงาน

คสช.แต่งตั้ง6ปลัดฯ'อารีพงศ์'นั่งก.พลังงาน

คสช.มีคำสั่งแต่งตั้ง6ปลัดกระทรวง"ชุติมา บุณยประภัศร"เป็นปลัดก.พาณิชย์ "อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม"เป็นปลัดก.พลังงาน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งคำสั่ง 3 ฉบับ แต่งตั้งข้าราชการให้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคสช.แต่งตั้งปลัดกระทรวง

นางชุติมา บุณยประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการก.พ.ร. เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน

นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงไอซีที เป็นปลัดกระทรวงไอซีที

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับปลัดกระทรวงคนเดิมให้มาเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งคสช.เพิ่มตำแหน่งนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษเฉพาะราย ยกเว้น พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหมคนเดิมให้เป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมแต่เป็นตำแหน่งเฉพาะรายเช่นกัน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการ สศค. เป็นอธิบดีกรมศุลกากร

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษาสศค. เป็นผู้อำนวยการ สศค.

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รอง ผบ.ตร. เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นเลขาธิการ ศอ.บต.

จเร พันธุ์เปรือง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายตระกูล วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุด เป็น อัยการสูงสุด

ทั้งนี้ คสช.กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งทันที และเมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาแต่งตั้ง