ยื่นคสช.

ยื่นคสช.

กลุ่มนักกฏหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนยื่นหนังสือต่อหัวหน้าคสช.แนวนโยบายความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย

กลุ่มนักกฏหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน(กนส.)นำโดย นายปกาสิต ไตรยสุนันท์ หัวหน้ากลุ่มนักกฏหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนนายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการ และคณะ เดินทางมาขอยื่นหนังสือเรียกร้องต่อหัวหน้าคสช. เรื่อง ตามที่ คสช.ได้มีแนวนโยบายในการให้ความยุติธรรมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฏหมาย

โดยเน้นให้ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนสาธารณชนตรวจสอบได้ และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆอันมีผลให้เกิดการเข้าใจผิดแก่สาธารณชนทั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและไม่มีการเลือกปฎิบัติ