เครือข่ายรีสตาร์ทประเทศฯแนะปักหมุดปฏิรูป

เครือข่ายรีสตาร์ทประเทศฯแนะปักหมุดปฏิรูป

เครือข่ายรีสตาร์ทประเทศไทยเสนอปักหมุด"ปฏิรูป5ด้าน" รื้อก.ม.ขจัดการคอร์รัปชัน-ปฏิรูปการเมือง-ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม-เลิกผู้ขาด-ปฏิรูปสังคม

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศไทยโดยสันติของประชาชนไทย" ได้เปิดแถลงข่าวและประกาศจุดยืนว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติรอบด้าน และภาคการเมืองได้หมดความชอบธรรมที่จะนำพาการแก้ปัญหาแล้ว ดังนั้นภาคประชาชนจึงต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่อไปนี้

1.ปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้าง ระบบ และกฎหมายที่จำเป็น เพื่อล้มล้างและขจัดการคอร์รัปชัน โกงกินบ้านเมืองอย่างได้ผลจริง

2.ปฏิรูปโครงสร้างการเมือง การปกครอง และระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น อำนาจการจัดการตนเอง งบประมาณการใช้ทรัพยากรส่งเสริมความเท่าเทียม ความรู้สึกเคารพในเกียรติยศศักดิ์ศรี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของทุกท้องถิ่น

3.ปฏิรูปโครงสร้างและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจสอบทุกด้านให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพทันเวลาที่จะแก้ปัญหาความอยุติธรรม และการใช้อำนาจโดยมิชอบทั้งปวง

4.ปฏิรูปโครงสร้างเพื่อป้องกันการผูกขาด สร้างธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ กระจายทรัพย์สินและรายให้ประชาชนทั้งประเทศอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

5.ปฏิรูปสังคมเพื่อเสริมสร้างพลังพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษา การสื่อสารมวลชน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม