'เสรี'ชี้คณะกรรมการปฏิรูปปท.ไม่มีอำนาจ

'เสรี'ชี้คณะกรรมการปฏิรูปปท.ไม่มีอำนาจ

"เสรี"ระบุคณะกรรมการสภาปฏิรูปประเทศ ที่นายกฯเตรียมตั้ง ไม่มีกฏหมายให้อำนาจ

นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 50 กล่าวถึงกรณีที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เตรียมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาปฏิรูปประเทศไทย จำนวน 11 คน ซึ่งมีทั้งคนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เป็นกรรมการ ว่า เมื่อพลิกดู พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 10 ซึ่ง ระบุว่า สำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน กม. ว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และ พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ม. 6 ระบุว่า สำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกฯและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งกฎหมายทั้ง 2ฉบับ ดังกล่าว เป็นการให้อำนาจสำนักนายกรัฐมนตรี ในการตั้ง"คณะกรรมการ"ขึ้นมาเสนอแนะนโยบาย ให้คำปรึกษาศึกษา และวางแผนในเรื่องต่างๆ ให้กับรัฐบาล รวมทั้งเรื่องการเมือง แต่ทั้งหมดต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินทั่วไปตามปกติ

"ส่วนการที่นายกฯจะตั้งคณะกรรมการสภาปฏิรูปประเทศไทยนั้น ผมเห็นว่าทำไม่ได้ เพราะว่าการตั้งเป็นสภาปฏิรูป เท่ากับเป็นการตั้งองค์กรหรือหน่วยงานขึ้นมาใหม่ เพราะคณะกรรมการสภาปฏิรูปฯ จะมากำหนดกรอบคุณสมบัติ และสัดส่วนตัวแทนสาขาอาชีพ นำมาสู่การคัดเลือกตัวแทนสาขาอาชีพ จำนวน 2,000 คน จากนั้นจะให้เลือกกันเองให้เหลือ 499 คน มาดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งต้องมีการใช้งบประมาณ ต้องมีบุคคลากร มีค่าใช้จ่าย มีเบี้ยงเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ ต้องมีสถานที่และเครื่องมือให้ ไม่ใช่การบริหารราชการแผ่นดินทั่วไปตามปกติ จึงไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับข้างต้นให้อำนาจไว้ และเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 178 ที่ระบุว่า ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ซึ่งกฎหมายในที่นี้ก็คือ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ดังนั้นเมื่อกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไม่ได้ให้อำนาจไว้ คณะกรรมการสภาปฏิรูปประเทศไทย ที่นายกฯจะตั้งขึ้น จึงเป็นสภาเถื่อน เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้ง " นายเสรี กล่าว