เปิด 3 ชื่อชิงดำเก้าอี้เลขา ป.ป.ช. 'อรุณ-สุรพงษ์' มาตามโผ

เปิด 3 ชื่อชิงดำเก้าอี้เลขา ป.ป.ช. 'อรุณ-สุรพงษ์' มาตามโผ

ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อ 3 ผู้สมัครชิงดำเก้าอี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ 'พล.ต.ต.อรุณ-สุรพงษ์' มาตามโผ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2567 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น บัดนี้การรับสมัครสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ 7 ของประกาศฉบับดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ช. ดังนี้

1.นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

2.นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

3. พล.ต.ต.อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นนี้ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายได้แสดงคุณสมบัติอย่างใดเป็นเทจ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประวัติ และความประพฤติ ตามกฎหมายระเบียบ และประกาศรับสมัคร ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาให้ทราบทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ต่อไป

โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่านทาง QR code หรือ คลิก https://forms.gle/WD9yD2bardSnNsK1A ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ก.ค. 2567