จับตา'สว.ชุดใหม่' ประเดิมงานแรกเฟ้น11 ผู้สมัคร เคาะ1ที่นั่ง'กรรมการป.ป.ช.'

จับตา'สว.ชุดใหม่' ประเดิมงานแรกเฟ้น11 ผู้สมัคร เคาะ1ที่นั่ง'กรรมการป.ป.ช.'

ลุ้นรับรองผล"สว.ชุดใหม่" จับตาประเดิมงานแรกเลือก เฟ้น11ผู้สมัคร เคาะ 1ที่นั่ง"กรรมการป.ป.ช." แทน "บุณยวัจน์ เครือหงส์"

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยธุรการของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(กรรมการป.ป.ช.) (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ) ตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2567 นั้น 

สรุปผลการรับสมัคร มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 11 คน ดังนี้
 
1. นายธัญญา เนติธรรมกุล อายุ 61 ปี อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (2)
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ อายุ 61 ปี อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทมหาชน (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (6)
 
3. นายประภาศ คงเอียด อายุ 62 ปี อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง และอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (2)
 
4. นายอาคม รุ่งแจ้ง อายุ 65 ปี ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)

5. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อายุ 59 ปี อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ และอดีตอธิบดีกรมบังคับคดี (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (2)
 
6. นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์ อายุ 61 ปี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)
 
7. นายประหยัด เสนวิรัช อายุ 66 ปี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายประหยัดทนายความ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (5)
 
8. นายวันชัย คงเกษม อายุ 59 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (2)
 
9. นายสุธน จารุพันธ์ อายุ 65 ปี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)
 
10. นายประจวบ ตันตินนท์ อายุ 65 ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทมหาชน (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (6)
 
11. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร อายุ 62 ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (5)

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่ จะส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพฤติการณ์ทั่วไป และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

หลังจากนั้น จะเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหรือสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป
 
ทั้งนี้ ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหามายังคณะกรรมการสรรหาได้ที่ ตู้ ปณ. 9 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ต้องจับตาการประกาศผลสว.ชุดใหม่200คนและรายชื่อสำรองอีก100คน ที่คาดว่าจะมีการรับรองในสัปดาห์นี้ 

เนื่องจากตามมาตรา232 แห่งรัฐธรรมนูญ ให้อำนาจกับวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าทำหน้าที่กรรมการป.ป.ช.

ฉะนั้นหลังกกต.มีการรับรองผลสว.ตามที่มีการคาดหมาย นั่นหมายความว่า การให้ความเห็นชอบกรรมการป.ป.ช.อีก1คนที่เหลือ จะเป็นหน้าที่ของสว.ชุดใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่สภา