คำสั่งออก ‘เศรษฐา’ เซ็นมอบงาน 5 ที่ปรึกษานายกฯ กำชับ ทำงานให้ประหยัด โปร่งใส

คำสั่งออก ‘เศรษฐา’ เซ็นมอบงาน 5 ที่ปรึกษานายกฯ กำชับ ทำงานให้ประหยัด โปร่งใส

“เศรษฐา” เซ็นคำสั่งเป็นทางการ มอบหมายงาน 5 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้อำนาจทำงานเชิงรุก คำนึงกรอบนโยบาย ครม. โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประหยัด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2567 เรื่อง มอบหมายงานให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติ 

นายชัยเกษม นิติสิริ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย และกฎระเบียบราชการ กระบวนการยุติธรรม และการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเงินและการคลัง พลังงาน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจดิจิทัล และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบาย และการดำเนินงาน ตามนโยบายการกระจายอำนาจ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบาย และการดำเนินงานตามนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการกีฬา และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

คำสั่งออก ‘เศรษฐา’ เซ็นมอบงาน 5 ที่ปรึกษานายกฯ กำชับ ทำงานให้ประหยัด โปร่งใส คำสั่งออก ‘เศรษฐา’ เซ็นมอบงาน 5 ที่ปรึกษานายกฯ กำชับ ทำงานให้ประหยัด โปร่งใส

ทั้งนี้ ในคำสั่งยังระบุด้วยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนตามที่เห็นสมควร ในกรณีจำเป็นจะหารือกับที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกันเป็นคณะบุคคลก็ได้

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจทำงานในเชิงรุกโดยการเสนอแนะ หรือทำงานในเชิงรับโดยพิจารณาปัญหาตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ได้ เมื่อได้ผลการพิจารณาอย่างใด และประสงค์จะให้คำแนะนำ หรือเสนอข้อมูลใดต่อนายกรัฐมนตรี ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คำนึงถึงกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประหยัดเพื่อให้การประสานการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทางไปราชการ บุคลากร งบประมาณ และข้อมูลต่างๆ และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตลอดจนจัดให้ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดังกล่าวในการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคตามความจำเป็น และเหมาะสม

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์