กกต.เปิด 48,117 ชื่อชิง สว. พบ 'กลุ่มทำสวน' คนสมัครเยอะสุด

กกต.เปิด 48,117 ชื่อชิง สว. พบ 'กลุ่มทำสวน' คนสมัครเยอะสุด

กกต.เปิด 48,117 ชื่อผู้สมัครเลือก สว. ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบประวัติ-ความเป็นกลางทางการเมือง พบ 'กลุ่มทำสวน' ผู้สมัครเยอะสุด

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือก สว.ของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอ จำนวน 48,117 คน ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th และแอพพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก สามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก วุฒิสภาในเบื้องต้นจากช่องทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ได้ที่ช่องทาง https://senator.ect.go.th/ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การถูกจำกัดสิทธิ และการสมัคร 1 กลุ่ม หรือ 1 อำเภอ ให้เสร็จสิ้น

หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และได้สมัครรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียว จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ทุกกลุ่มที่มีผู้สมัครในเขตอำเภอ โดยแยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และประกาศไว้ ณ สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กกต.เปิด 48,117 ชื่อชิง สว. พบ \'กลุ่มทำสวน\' คนสมัครเยอะสุด

มีรายงานว่า กลุ่มที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือกลุ่มทำสวน มีจำนวน 79 คน ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รองลงมาคือ กลุ่มสตรี ที่ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร มีผู้สมัครจำนวน 65 คน อันดับสาม กลุ่มสตรี ที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีผู้สมัครจำนวน 62 คน อันดับสี่ กลุ่มวิชาชีพ อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผู้สมัคร 58 คน และ อันดับห้า กลุ่มทำนา อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ มีผู้สมัครจำนวน 55 คน โดยจำนวนผู้สมัครของกลุ่มที่มากกว่า 50 ขึ้นไป มีจำนวน 8 กลุ่ม ใน 8 อำเภอ ที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันแบบเข้มข้นที่สุด

ส่วนที่ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามี 2 อำเภอที่ไม่มีผู้สมัคร คือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน และ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี