เปิดแฟ้ม ครม.21 พ.ค. ชงตั้งงบฯกลางปี67 วงเงิน 1.22 แสนล้าน 'แจกเงินดิจิทัล'

เปิดแฟ้ม ครม.21 พ.ค. ชงตั้งงบฯกลางปี67 วงเงิน 1.22 แสนล้าน 'แจกเงินดิจิทัล'

"ภูมิธรรม" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.แทนเศรษฐา วันนี้ จับตาเคาะงบกลางปี 67 1.22 แสนล้าน ตั้งเป็นงบฯแจกดิจิทัลวอลเล็ต พร้อมเคาะปฏิทินทำงบฯกลางปี ชงเวนคืนที่ดินสร้างทางด่วนจตุโชติ-ลำลูกกา

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 พ.ค.) มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุม แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่เดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ โดยมีวาระที่เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ที่น่าสนใจได้แก่

สำนักงบประมาณเสนอ แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เป็นการเสนอจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมในปี 2567 (งบฯกลางปี 2567) วงเงินเพิ่มเติมประมาณ 1.22 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมเสนอต่อรัฐสภาฯ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ....

 

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2566 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ โครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform)

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ การมอบโบราณวัตถุ 20 รายการ คืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา

กระทรวงกลาโหม เสนอ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปพลางก่อน

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม International Conference on Nuclear Security (ICONS 2024)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอ การขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยน้ำเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน (Ministerial Declaration on Water for Shared Prosperity) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 10

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงออเงิน เขตสายไหมแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และตำบลลาดสวาย ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ....

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ  ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ  เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่เขตการปกครองพิเศษพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเขาะขายฝั่ง พ.ศ. .....

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการ ทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. .....

วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการแรงงาน : การจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

 วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for all in Action : AAA) ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ 8  จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

กระทรวงมหาดไทย เสนอ รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน

กระทรวงยุติธรรม เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล

กระทรวงมหาดไทย เสนอ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงมหาดไทย)

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงอุตสาหกรรม)

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานผลการเดินทางเยือนเมืองเชินเจิ้น-เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ รายงานประจำปี 2566 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี