ส่องทรัพย์สิน 40 ล้าน! ‘วรวิทย์ กังศศิเทียม’ พ้นเก้าอี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ส่องทรัพย์สิน 40 ล้าน! ‘วรวิทย์ กังศศิเทียม’ พ้นเก้าอี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ทรัพย์สินรวมคู่สมรส 40.5 ล้านบาท! ‘วรวิทย์ กังศศิเทียม’ พ้นเก้าอี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เงินลงทุน 7.1 ล้านบาท ปล่อยกู้เลขาฯตุลาการศาล รธน. 2 ล้านบาท ‘ภริยา’ ที่ดิน 2 แปลง 7.1 ล้านบาท อพาร์ทเมนต์ปล่อยเช่าห้อง 2 หลัง 8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวรวิทย์ กังศศิเทียม กรณีพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2567 โดยนายวรวิทย์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 40,555,088 บาท ไม่มีหนี้สิน
    
แบ่งเป็นของนายวรวิทย์ มีทรัพย์สิน 20,765,660 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,840,795 บาท เงินลงทุน (ส่วนใหญ่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) 7,122,865 บาท เงินให้กู้ยืม 2 ล้านบาท ที่ดิน 4 แปลง 5,852,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 คัน 2.5 แสนบาท แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,189,388 บาท เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 1,957,080 บาท บำนาญจากศาลปกครอง 232,308 บาท มีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาท

ในส่วนเงินให้กู้ยืม 2 ล้านบาทนั้น นายวรวิทย์ ระบุว่า ให้กู้ยืมแก่นายกวีทัศน์ ศรีสุพล เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ 30 ส.ค. 2554 โดยมียอดหนี้คงเหลือปัจจุบัน 2 ล้านบาท

ส่องทรัพย์สิน 40 ล้าน! ‘วรวิทย์ กังศศิเทียม’ พ้นเก้าอี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนนางรัชเกล้า กังศศิเทียม คู่สมรส มีทรัพย์สิน 19,789,427 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,664,427 บาท เงินลงทุน 2 ล้านบาท ที่ดิน 2 แปลง 7,125,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง เป็นอพาร์ทเมนต์ 15 ห้อง 1 หลัง 2 ล้านบาท อพาร์ทเมนต์ 40 ห้อง 1 หลัง 6 ล้านบาท รวมมูลค่า 8 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 6 แสนบาท เป็นค่าเช่า 3.6 แสนบาท รับจากสามี 3.6 แสนบาท รับจากบุตร 2.4 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 2.6 แสนบาท