‘พัชรวาท’ สั่ง เร่งรัด 9 โครงการ ช่วยประชาชน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2

‘พัชรวาท’ สั่ง เร่งรัด 9 โครงการ ช่วยประชาชน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2

“พัชรวาท” ลงพื้นที่เพชรบุรี ก่อนถก “ครม.สัญจร” ติดตามแก้ปัญหา คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง จัดหาแหล่งน้ำบาดาล เคาะ เร่งรัด 9 โครงการ แก้ปัญหาประชาชนสำรวจความเสี่ยง โรงงานวัตถุอันตราย สางปัญหาคนกับช้าง

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 14 พ.ค.67 โดยช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 

จากนั้นเดินทางติดตามการดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ที่บ้านม่วงงามเหนือ ต.ถ้ำวรงค์ อ.บ้านลาด โดยในช่วงบ่ายเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) รับฟังรายจากข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า หลังจากรับฟังรายงานจากหน่วยงานต่างๆ แล้วนั้น ขอให้ดำเนินการดังนี้ ขอให้เร่งรัดโครงการที่สำคัญ 9 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน อาทิ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำหนองข้าวเหนียว ช่วง 2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโป่งแย้ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง สหกรณ์แห่งที่ 3  โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการ ป่านันทนาการป่าสนเหมืองแร่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้ และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ต.ปากน้ำปราณ และ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการเขากระทิง จ.เพชรบุรี เป็นต้น 

‘พัชรวาท’ สั่ง เร่งรัด 9 โครงการ ช่วยประชาชน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขนกากแร่แคดเมียมในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยประสานงานร่วมกับจังหวัด ให้กรมควบคุมมลพิษติดตาม และประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจโรงงานที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะโรงงานประเภทที่มีของเสียอันตรายหรือวัตถุอันตราย ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน โรงงานที่ถูกร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษซ้ำซาก และไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดฯ ดำเนินการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในเดือนมิถุนายน 

ขณะเดียวกัน ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาลิง และช้างป่าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ให้จัดชุดเฝ้าระวัง และเคลื่อนที่เร็วไปยังจุดที่เกิดเหตุ หรือตามที่ชาวบ้านร้องขอ และเมื่อเกิดปัญหาให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าหน่วยลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมกันนี้ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ โดยให้กรมทรัพยากรธรณีเข้าร่วมดำเนินการ กำหนดมาตรการ เป็นไปในระยะยาวและยั่งยืน

ทั้งนี้ หลายพื้นที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกร จึงให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และเร่งจัดหาน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อไม่ให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย และในระยะยาว ให้จัดทำแผนการจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ ที่เกิดภัยแล้งต่อไป ส่วนกรมทรัพยากรธรณี ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชุมชนในพื้นที่เสี่ยงด้านพิบัติภัย ดินโคลนถล่ม สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการสังเกตปริมาณ และระยะเวลาการตกของฝน สีของน้ำที่ไหลบ่า และมวลดินก่อนที่จะเกิดพิบัติภัย และให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์