เปิดวาระ 'นายกฯ' เรียกถก ก.ตร. 26 มี.ค.นี้

เปิดวาระ 'นายกฯ' เรียกถก ก.ตร. 26 มี.ค.นี้

"นายกฯ" นัดประชุม ก.ตร. ร่างกฎการช่วยราชการ - สำรองราชการ และขอกำหนดแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งในสังกัด รร.นรต. 26 มี.ค.นี้

วันที่ 25 มี.ค.2567  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอังคารที่ 26 มี.ค.67 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จะเดินมาประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 2/2567  

โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.กฎหมาย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทนเรื่องที่ รายงานผลการยุบเลิกตำแหน่ง ตามมติ ก.ตร.ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 28 พ.ย.61, 

รายงานผลการยุบเลิกตำแหน่ง ตามมติ ก.ตร.ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ 5 ส.ค.2564, ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร., รายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police HRD Blueprint)

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา (เรื่องที่ 1) การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.66 ) ในโควตาผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.6 ขึ้นไป

(เรื่องที่ 2 ) การเสนอชื่อผู้แทนอนุกรรมการโดยตำแหน่งในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม


(เรื่องที่ 3) การมอบหมายให้ชี้แจงเรื่องร้องทุกข์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ ก.พ.ค.ตร. (เรื่องที่ 4) ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.... 


(เรื่องที่ 5) ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสำรองราชการในส่วนราชการใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ..... และร่างข้อบังคับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการดำเนินการในระหว่างข้าราชการตำรวจสำรองราชการ และเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้งภายหลังหมดเหตุสำรองราชการ พ.ศ....

(เรื่องที่ 6) ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล พ.ศ.....

(เรื่องที่ 7) ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร. กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งในสังกัด รร.นรต. และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์