ออก‘พ"ร"บ.กลาง’ล้างคำสั่งคสช. รัฐบาลปั้นผลงานโบว์แดง

ออก‘พ"ร"บ.กลาง’ล้างคำสั่งคสช. รัฐบาลปั้นผลงานโบว์แดง

ออก‘พ.ร.บ.กลาง’ล้างคำสั่งคสช. 5 แนวทางยกเลิก เร่งเคลียร์ 71 ฉบับ ชงสภาฯก่อน 9 เม.ย. รัฐบาลปั้นผลงานโบว์แดง ปรับกฎหมายใหม่ให้ทันสมัย

KEY POINTS : 

  • รัฐบาลกำลังปั้นผลงานชิ้นโบว์แดง ผ่านการออกกฎหมายหลายฉบับ โดยปรับแก้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
  • ขณะเดียวกันกำลังเร่งการยกเลิก ประกาศ-คำสั่ง คสช. ที่ยังเป็นกฎหมายค้างอยู่ โดยหลายเรื่องมีผลกระทบในหลายมิติ
  • ประกาศ-คำสั่ง คสช. มี 167 ฉบับ มี 5 แนวทางยกเลิก 1.ยกเลิก โดยการตรา พ.ร.บ.กลาง 71 ฉบับ 2. ยกเลิกโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบัน 37 ฉบับ 3. ยกเลิกโดยการตราพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ 4. ยกเลิกโดยออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ 5.ยกเลิกโดยมติ ครม. 55 ฉบับ 

หนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาล "เศรษฐา ทวีสิน" ประกาศเอาไว้ในงานด้านนิติบัญญัติ ล่าสุด รัฐบาลจึงเร่งเดินหน้าปั้นผลงานชิ้นโบว์แดง ผ่านการออกกฎหมายให้ทันสมัย 

โดยก่อนหน้านี้นายกฯ ได้กำชับทุกกระทรวง ให้จัดส่งร่างกฎหมายสำคัญ เพื่อเร่งผลักดันร่างกฎหมาย หรือร่าง พ.ร.บ.จำนวน 33 ฉบับให้สำเร็จ

คีย์แมนสำคัญ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รองนายกรัฐมนตรี และ “มนพร เจริญศรี” รมช.คมนาคม ในฐานะวิปคณะรัฐมนตรี ได้ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ก.พ.

โดยพิจารณาวิธีการยกเลิกประกาศ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ก่อนจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม ครม.รับทราบ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.อย่างรวดเร็ว

โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รวบรวมประกาศ และคำสั่ง คสช.ในยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีทั้งหมด 167 ฉบับ มี 5 แนวทางในการประกาศยกเลิก ดังนี้

1.ยกเลิก โดยการตรา พ.ร.บ.กลาง 71 ฉบับ ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องออกเป็น พ.ร.บ.กลาง เนื่องจากประกาศ-คำสั่ง คสช.เหล่านี้ ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นหลายฉบับ และผูกพันกับหลายกระทรวง จึงต้องรีบดำเนินการ เพื่อส่งไปยังสภาฯ ก่อนจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 9 เม.ย.นี้

2. ยกเลิกโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบัน 37 ฉบับ 

3. ยกเลิกโดยการตราพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ 

4. ยกเลิกโดยออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ 

5.ยกเลิกโดยมติ ครม. 55 ฉบับ 

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนประกาศและคำสั่ง คสช.ทั้ง 71 ฉบับที่รัฐบาลเตรียมดำเนินการยกเลิกนี้ ได้มีหน่วยงานขอคงไว้ก่อน 27 ฉบับ เนื่องจากเห็นว่าหากยกเลิกต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้ก่อน ขณะที่อีก 36 ฉบับได้ขอยกเลิก เนื่องจากไม่มีผลทางกฎหมายแล้ว

ส่วนอีก 2 ฉบับ ที่ยังไม่มีความเห็น เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ส่งความเห็น และยังมีอีก 4 ฉบับที่หน่วยงานขอรับไปพิจารณา ก่อน เนื่องจากต้องตรวจสอบว่ามีคดีความอยู่หรือไม่ และยังมีอีก 2 ฉบับ ที่หน่วยงานหารือกันแล้วยังไม่ได้ข้อยุติ

“กรุงเทพธุรกิจ” รวบรวม ประกาศ-คำสั่ง คสช. ที่รัฐบาลเตรียมออก พ.ร.บ.กลาง เพื่อยกเลิกจำนวน 71 ฉบับ เพื่อเช็คลิสต์ว่ามี ประกาศ-คำสั่งใดบ้าง ที่หน่วยงานรัฐเสนอให้อยู่ใน พ.ร.บ.กลาง

* 27 ฉบับคงไว้ รอกฎหมายใหม่

สำหรับประกาศและคำสั่ง คสช.ในส่วนนี้ ประกอบด้วย 

ประกาศฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คงไว้ เนื่องจากใช้อำนาจตามคำสั่งนี้กำหนดกรอบวงเงินกู้ตาม พ.ร.บ. บริหารหนี้สาธารณะ

คำสั่งที่ 32/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด คำสั่งที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คำสั่งที่ 3/2559 เรื่อง การจัดระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา คำสั่งที่ 41/2559 เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ คำสั่งที่ 69/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง

คำสั่งที่ 74/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำสั่งที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ คำสั่งที่ 78/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไข ปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

คำสั่งที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง คำสั่งที่ 9/2560 เรื่อง การดำเนินโครงการ พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพื่อแก้ไข ปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ

คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตะวันออก (อีอีซี) คำสั่งที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

คำสั่งที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา คำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ

คำสั่งที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา คำสั่งที่ 41/2560 เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คำสั่งที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คำสั่งที่ 17/2561 เรื่อง กลไกสำนักงาน ปยป. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

คำสั่งที่ 3/2562 เรื่อง การดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่ง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว คำสั่งที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไข ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

* 36 ฉบับหน่วยงานขอยกเลิก

โดยประกาศและคำสั่ง คสช.ในส่วนนี้ ประกอบด้วย

ประกาศฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกาศฉบับที่ 25/2557 เรื่อง ให้มารายงานตัวหรือแจ้งเหตุขัดข้อง  ประกาศฉบับที่ 26/2557 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ประกาศฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศฉบับที่ 35/2557 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง ประกาศฉบับที่ 86/2557 เรื่อง การได้มา ซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว  ประกาศฉบับที่ 2/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ประกาศฉบับที่ 1/2561 เรื่องการกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น

คำสั่งที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ คำสั่งที่ 5/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม คำสั่งที่ 5/2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช. คำสั่งที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คำสั่งที่ 36/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 29/2558 คำสั่งที่ 2/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการชั่วคราว

คำสั่งที่ 13/2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คำสั่งที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการ ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คำสั่งที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ควรคงไว้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในใบอนุญาต คำสั่งที่ 23/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คำสั่งที่ 25/2559 เรื่อง ยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร คำสั่งที่ 26/2559 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ

คำสั่งที่ 51/2559 เรื่อง การดำเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีและของที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย คำสั่งที่ 55/2559 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ

คำสั่งที่ 56/2559 เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและการดำเนินการ ต่อผู้ต้องรับผิด : ยกเลิก คำสั่งที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   คำสั่งที่ 61/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหา บุคลากรด้านการบิน คำสั่งที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

คำสั่งที่ 75/2559 เรื่อง ระงับการคัดเลือก บุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็น กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คำสั่งที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คำสั่งที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งที่ 40/2560 เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การดำเนินการเดินอากาศเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

คำสั่งที่ 1/2561 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ คำสั่งที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คำสั่งที่ 7/2561 เรื่อง การยกเลิกและระงับ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการ กสทช.

คำสั่งที่ 18/2561 เรื่อง การแต่งตั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คำสั่งที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง คำสั่งที่ 3/2561 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากรได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี

คำสั่งที่ 18/2561 เรื่อง การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คำสั่งที่ 20/2561 เรื่อง มาตรการสนับสนุนของ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สปน. ก.พ.ร. การบริหารราชการแผ่นดินให้มีความต่อเนื่อง

คำสั่งที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท คำสั่งที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

* 4 ฉบับ ขอตรวจสอบคดีค้าง

ประกาศฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว ประกาศฉบับที่ 49/2557 เรื่อง ความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง หน่วยงานเกี่ยวข้องรับกลับตรวจสอบว่ามีการดำเนินคดีอยู่หรือไม่ คำสั่งที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ

* 2 ฉบับ รอหน่วยงานส่งความเห็น

ประกาศฉบับที่ 1/2562 เรื่องการกำหนดรายชื่อ บุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง สว. และประกาศฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อ บุคคลสำรอง คัดเลือก สว.

2 ฉบับ หน่วยงานยังไม่ได้ข้อยุติ

คำสั่งที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คำสั่งที่ 35/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกในท้องที่ตำบลวังบาล และตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งหมดคือ ประกาศ-คำสั่ง คสช.ที่รัฐบาลเศรษฐาตั้งเป้าจะยกเลิกโดยบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.กลาง เพื่อเคลียร์อุปสรรคปัญหาหลังพ้นยุครัฐบาลเดิม เพิ่มเติมคือต่อยอดสร้างผลงานในวันที่พ้นเงา คสช.