สว. เคาะซักฟอก 'ครม.เศรษฐา' 1 วันใช้เวลา 15 ชั่วโมง เปิดเวทีอภิปราย 25 มี.ค.นี้

สว. เคาะซักฟอก 'ครม.เศรษฐา' 1 วันใช้เวลา 15 ชั่วโมง  เปิดเวทีอภิปราย 25 มี.ค.นี้

“วุฒิสภา” เคาะซักฟอก “ครม.เศรษฐา” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา153 1 วัน ใช้เวลา15 ชั่วโมงแบ่งเป็น สว. 11.30 ชั่วโมง - รมต.ตอบ 3 ชั่วโมง เปิดฉากอภิปรายวันที่ 25 มี.ค.67 นี้

ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาวันที่ 27 ก.พ.2567 อาทิ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ นายมณเฑียร เจริญผล  

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 153 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 มี.ค.นี้  เวลา 09.00 - 24.00 น. รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา 11 ชั่วโมง 30 นาที คณะรัฐมนตรี ตอบชี้แจง 3 ชั่วโมง และประธานวุฒิสภา 30 นาที ในส่วนของการจัดสรรเวลา และลำดับการอภิปราย ให้นายเสรี สุวรรณภานนท์ กับคณะผู้เสนอญัตติ เป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้  ที่ประชุมวิปวุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ. ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พ.ศ. .... 3. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 4. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเห็นควรมอบหมายคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เป็นผู้พิจารณาต่อไป

 

 


 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์