คดีหุ้นเป็นพิษ! ยื่น กกต.สอบเงินบริจาค ภท.ผิด กม.เข้าข่ายถูกยุบพรรคหรือไม่

คดีหุ้นเป็นพิษ! ยื่น กกต.สอบเงินบริจาค ภท.ผิด กม.เข้าข่ายถูกยุบพรรคหรือไม่

'ธีรยุทธ' นำคำวินิจฉัยศาล รธน.ฉบับเต็มคดี 'ศักดิ์สยาม' ให้ 'นอมินี' ถือหุ้น หจก.บุรีเจริญฯ ยื่น กกต.สอบปม 'ภูมิใจไทย' รับเงินบริจาค เข้าข่ายผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ต้อง 'ยุบพรรค' หรือไม่

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความของนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบการรับเงินบริจาคของพรรคภูมิใจไทยจากห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม อดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลง เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการณ์อันน่าเชื่อได้ว่าให้ "นอมินี" ถือครองหุ้นแทน โดยเห็นว่าเงินบริจาคดังกล่าว อาจเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้เข้าข่ายยุบพรรคภูมิใจไทย ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92(3)

นายธีรยุทธ กล่าวถึงการยื่นให้ กกต. ตรวจสอบการบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยว่าเข้าข่ายรับเงินโดยมิชอบตามกฎหมาย เข้าข่ายถูกยุบพรรคหรือไม่ ว่า เนื่องจากตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีการระบุชัดว่านายศักดิ์สยาม ยังคงเป็นผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น และการที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวนำเงินมาบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทย ในปี 2565 จำนวน 6 ล้านบาท อาจเป็นเงินที่ได้มาโดยมีเจตนาลวง ซ่อนเร้นหรือนิติกรรมอำพราง ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด 9 ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาตรา 187 จึงมีผลให้เงินบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยจำนวนดังกล่าวอาจเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 72 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กำหนดห้ามมิให้พรรคการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายธีรยุทธ กล่าวว่า จึงขอให้ กกต.และนายทะเบียนดำเนินการกับพรรคภูมิใจไทย โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพราะก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ในคำวินิจฉัยที่ 5/63 กรณียุบพรรคอนาคตใหม่ว่า การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ จึงมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามราคา 66 เมื่อการรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็นการรับบริจาคเงิน โดยรู้หรือควรรู้ว่าใดมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 7 กรณีจึงถือได้ว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 และสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 กรณีของพรรคอนาคตใหม่ศาลได้วินิจฉัยแหล่งที่มาของเงิน ว่าเป็นแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ กรณีของนายศักดิ์สยามที่ดำเนินการสร้างกระบวนการ ที่ศาลวินิจฉัยแล้วว่า มีการซ่อนเร้นปิดบังการบริจาคเงิน ทั้งที่กฎหมายได้วางแนวไว้ว่าห้าม นิติบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรัฐมนตรี อาจนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อรักษาไว้เพื่อความสุจริตในการบริหารราชการ

"จึงนำกรณีของพรรคอนาคตใหม่ มาเสนอต่อ กกต. เพื่อให้ กกต.ดำเนินการตรวจเทียบ กับการพิจารณากรณีของนายศักดิ์สยาม และพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้การดำเนินการของ กกต.ไม่ขยายเกินไปกว่าคำวินิจฉัยของศาลจนทำให้เกิดความล่าช้า หรือต้องไปรอคำชี้แจงของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การรับงานของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเป็นการฮั้วประมูลหรือไม่ และมีการนำเงินที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นมาบริจาคให้พรรคการเมืองหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดความล่าช้า เพราะต้องไปรอคำชี้แจงจากหน่วยงานอื่น แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุเอาไว้แล้วว่าแหล่งที่มาของเงิน ที่ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนำมาบริจาค ให้กับพรรคภูมิใจไทยมิชอบด้วยกฎหมาย ก็เพียงพอที่ กกต.จะวินิจฉัยได้แล้ว" นายธีรยุทธ กล่าว