รัฐบาลเร่งชง 33 ร่างกฎหมาย แก้ให้ทันสมัย-ขจัดสารพัดปัญหา

รัฐบาลเร่งชง 33 ร่างกฎหมาย แก้ให้ทันสมัย-ขจัดสารพัดปัญหา

จากนี้ต้องจับตาย่างก้าวของ “เศรษฐา-รัฐบาล” จะเข้าโหมดโชว์ผลงาน แม้บางนโยบายยังติดอุปสรรค แต่ถึงเวลาต้องเดินหน้า โดยจะไม่เสียเวลากังวลกับดัก “องค์กรอิสระ” จนการผลักดันโครางการสำคัญต้องล่าช้าออกไป

KeyPoints :

  • รัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน เร่งสปีดผลงานทั้งโครงการรัฐ และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกด้านให้ประชาชน
  • เศรษฐา สั่งการให้ สมศักดิ์ - มนพร เคลียร์ร่างกฎหมายสำคัญที่ยังค้างอยู่ในสำนักเลขาธิการครม. ให้เข้าสู่การพิจารณาของครม. ก่อนส่งต่อสภาฯ
  • เบื้องต้นมี 33 ฉบับ ที่ต้องผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการ โดยมีการแก้ไขการอำนวยความยุติธรรม เพิ่มสวัสดิการวันลาคลอด การยกเลิก พ.ร.บ. พ.ร.ก. ประกาศคสช.

หมดเวลาฮันนีมูนรัฐบาล เข้าสู่โหมดทำงานจริงจัง เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ สั่งการให้เช็คลิสต์ร่างกฎหมายของรัฐบาลที่ยังข้างอยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากฉบับใดมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องรีบผลักดันให้เร็วที่สุด

โดยมอบหมายให้ สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ ผนึกกำลังกับ มนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ในฐานะวิปคณะรัฐมนตรี ให้เข้าไปจัดดับความสำคัญของกฎหมาย ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม. เพื่อส่งต่อให้ที่ประชุมสภาฯเร่งพิจารณา

“สมศักดิ์-มนพร” ไล่เช็คลิสต์ ร่าง พ.ร.บ. ทั้งหมดที่ยังค้างอยู่ เบื้องต้นมี 33 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีความคืบหน้าไปมาก โดยจะเร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด

“กรุงเทพธุรกิจ” หยิบยก ร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 33 ซึ่งมีทั้งการแก้ไขด้านกระบวนการยุติธรรม การอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชน

มท.ชงเพิ่มโทษกฎหมายการพนัน

กระทรวงมหาดไทย : ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... สาระสำคัญ ขอยกเลิกมาตรา ๑๔๕/๑ เพื่อสร้างการถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน กับพนักงานอัยการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจวินิจฉัยคำสั่ง ไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา ของพนักงานอัยการ

ร่าง พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ....และร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.... สาระสำคัญ กำหนดโทษให้ครอบคลุมและเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น แยกการแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพออกจากกฎหมายว่าด้วยการพนัน)

ร่าง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สาระสำคัญกำลังแก้ไขลักษณะต้องห้ามของผู้ใหญ่บ้าน

ร่าง พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... สาระสำคัญ ขยายเพดานอัตราการส่งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละสิบ

ร่าง พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... สาระสำคัญ ปรับปรุงหน้าที่อำนาจให้สอดคล้องกับปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน

“กลาโหม”ชงจ่ายเงินเดือนแบบขรก.พลเรือน

กระทรวงกลาโหม : ร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ.... สาระสำคัญ แก้ไขจากการจัดทำบัญชีเงินเดือนแบบขั้นของข้าราชการพลเรือนใน กห. เป็นจัดทำบัญขีเงินเดือน เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : พ.ร.บ. การชลประทาน พ.ศ.... สาระสำคัญ เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมได้ใช้บังคับปี 2485 จึงแก้ไขเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทานเป็นระบบ เหมาะสมกับปัจจุบัน และมีส่วนร่วมจากประชาชน

กระทรวงคมนาคม : ร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สาระสำคัญ เนื่องจากที่ดิน ๓๗ แปลง เจ้าของไม่มาตกลงทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

กระทรวงพาณิชย์ : ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... สาระสำคัญ ส่งเสริม และให้บริการสมาชิกและผู้ส่งออกได้อย่างครอบคลุม และเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ส่งสินค้าทางเรือ ในข้อพิพาทต่าง ๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่สมาชิกและผู้ส่งออกได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

ยธ.เกณฑ์ขายทรัพย์ทอดตลาด

กระทรวงยุติธรรม : ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมตารางท้ายโดยลดค่าธรรมเนียมขายทอดตลาด จากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 2 การจ่ายเงินที่ยึดหรืออายัดแก่เจ้าหนี้จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 1 ขายโดยวิธีประมูลจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 1 และยกเลิกค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายร้อยละ 2 และการยึดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายร้อยละ 1

ร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... สาระสำคัญ กลไกการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกรูปแบบ โดยมีคณะกรรมการและสภา รับร้องตรวจสอบคุ้มครอง การฟ้องคดี โทษอาญา

“แรงงาน”ปรับวันลาคลอดบุตร

กระทรวงแรงงาน : ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สาระสำคัญ กำหนดให้ลูกจ้างพนักงานจ้างของส่วนราชการ รัฐ ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างในภาคเอกชนทั่วไป แก้ไขให้ลาคลอด มีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างลา 49 วัน จาก 45 วัน แก้ไขสิทธิลาคลอดเพิ่มขึ้น เช่น 120 วัน หรือ 180 วัน กำหนดให้ลูกจ้างชายสามารถลาเลี้ยงบุตรได้ 15 วัน หรือ 30 วัน โดยได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกัน

กระทรวงวัฒนธรรม : ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. สาระสำคัญ เพื่อคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลาย กำหนดสถานะของบุคคล สิทธิอาศัยใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์ บริการสาธารณะ

กระทรวงสาธารณสุข : ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดเวลาห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หน้าที่ของผู้ประกอบการ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทกำหนดโทษ

ร่าง พ.ร.บ. การเภสัชกรรมแห่งประเทศ พ.ศ. .… สาระสำคัญ เพิ่มความมั่นคงด้านสาธารณสุขโดยสามารถดำเนินกิจการโดยลดข้อจำกัด อาทิ กรณีอำนาจในการกระทำต่าง ๆ กับวัคนฉุกเฉิน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา จำนวน ๔ ฉบับ ร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

“กฤษฎีา”ชงรับค่าทดแทนเวรคืนแม้พ้นเวลา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สาระสำคัญ แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับค่าทดแทนเวนคืนให้สามารถมารับได้แม้พ้นระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประยาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ….

ร่างบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแพ่งเล็กน้อยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวม ๓ ฉบับ (ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีแพ่งเล็กน้อย พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(แก้ไขเพิ่มเติมคดีมโนสาเร่) ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจผู้พิพากษาคนเดียว)

ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. …. สาระสำคัญ ยกเลิกพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และประกาศของคณะปฏิวัติจำนวน ๑๒ ฉบับ

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล

ร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….)

สำนักงาน ก.พ.ร. : ร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. .... สาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐเพื่อความง่ายในการประกอบธุรกิจ)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

“ตร.”เสนอเพิ่มโทษคนต่างด้าว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ร่าง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน แก้ไขอำนาจเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีอำนาจพิจารณาการอุทธรณ์กรณีคนต่างด้าวได้รับคำสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งแก้ไขโทษปรับให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน

สำนักงาน ป.ป.ช. : ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลผู้ให้ถ้อยคำ แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็นแก่ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ช.

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ เป็นการยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. สาระสำคัญ เพื่ออนุวัตตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงานศาลยุติธรรม : ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ การปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากร

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. สาระสำคัญ ให้มีวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและศาลแรงงานจังหวัดระยอง พ.ศ. ....

ทั้งหมดคือ 33 ร่างกฎหมายที่ “รัฐบาล” ต้องการผลักดันให้มีผลบังคับใช้รวดเร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาในหลายมิติ รวมถึงเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชน

หลังจากนี้ต้องจับตาย่างก้าวของ “เศรษฐา-รัฐบาล” จะเข้าโหมดโชว์ผลงาน แม้บางนโยบายยังติดอุปสรรค แต่ถึงเวลาต้องเดินหน้า โดยจะไม่เสียเวลากังวลกับดัก “องค์กรอิสระ” จนการผลักดันโครางการสำคัญต้องล่าช้าออกไป