'ชวลิต' แนะรัฐบาลเร่งอนุมัติจ้างภารโรงให้ครบทุกโรงเรียน หลังยกเลิกครูเวร

'ชวลิต' แนะรัฐบาลเร่งอนุมัติจ้างภารโรงให้ครบทุกโรงเรียน หลังยกเลิกครูเวร

'ชวลิต'แนะรัฐบาลหลังยกเลิกครูอยู่เวรแล้ว เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนรีบอนุมัติจ้างภารโรงทันที ปฏิรูปยกเครื่องการศึกษาทั้งระบบ


เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2567 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมาธิการ ฯ
กรณีส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการมาชี้แจงเหตุผลในการของบประมาณเพื่อไปดำเนินการตามภารกิจกรรมาธิการ ฯ หลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย ทั้งการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลคะแนน PISA ล้วนเห็นสอดคล้องว่ามิได้มีปัญหาจากส่วนใด ส่วนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่หลักสูตรการศึกษา ปัจจัยที่เป็นภาระทำให้ครูจัดการเรียน การสอนไม่ได้เต็มประสิทธิภาพไปจนถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และยุทธศาสตร์ในการจัดงบประมาณการศึกษา

นายชวลิต ระบุว่า ตนได้เสนอให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน เพราะเป็นป้จจัยที่เป็นภาระแก่ครูอย่างยิ่ง คือ การที่โรงเรียนไม่มีภารโรง ครูมีหน้าที่สอนหนังสือ และยังต้องมาทำหน้าที่ภารโรงด้วย ทั้งนี้ ไม่อยากจะเชื่อหูตนเองว่า เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้ เป็นภาระที่ครูต้องยอมจำนนเช่นนั้นหรือ จึงจำเป็นต้องต่อสู้ ต้องเรียกร้อง เพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพในการสอน  ดังนั้น หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ครูเลิกอยู่เวรดูแลความปลอดภัยโรงเรียนแล้ว ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นชอบจัดให้มีการจ้างภารโรงให้ครบทุกโรงเรียน   

"จากการมาชี้แจงของ สพฐ.ว่า ได้ขอความเห็นชอบในการจ้างภารโรง จำนวน 14,200 คน เรื่องนี้นับเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก เพราะมิใช่เป็นภาระแก่ครูเท่านั้น ยังเกี่ยวข้องก้บสุขภาพอนามัยของครูและเด็กนักเรียนที่จำเป็นต้องมีห้องน้ำที่สะอาด"

ส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย เมื่อมีผู้บริหารหรือรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วต้องกล้าที่จะนำผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มาแปลงไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรการศึกษา การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับเด็กเป็นศูนย์กลาง 

นายชวลิต กล่าวว่า  ขอให้กำลังใจผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญเพื่อสร้างคน สร้างอนาคตของชาติ และขอเรียกร้องรัฐบาลรีบเห็นชอบการจ้างภารโรงให้ครบทุกโรงเรียน รีบลบภาพไทยแลนด์โอนลี่ให้ครูทำหน้าที่ทั้งการสอนหนังสือและเป็นภารโรงออกไปโดยเร็ว