'วิปวุฒิฯ' ชงญัตติม.153ครม. เล็งเปิดซักฟอกก.พ. มอบ7กมธ.ศึกษากม.อากาศสะอาด

'วิปวุฒิฯ' ชงญัตติม.153ครม. เล็งเปิดซักฟอกก.พ. มอบ7กมธ.ศึกษากม.อากาศสะอาด

มติ"วิปวุฒิสภา" ยื่น "ประธาน" ชงญัตติอภิปรายม.153 ต่อครม. วางไทม์ไลน์ซักฟอกก.พ. มอบ7กมธ.ศึกษา"พ.ร.บ.อากาศาะอาด"

ที่รัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ  อาทิ ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 29 และ 30ม.ค. 2567 การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาด จำนวน 7 ฉบับ

โดยเห็นควรมอบหมายคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษารวม 7 คณะ ได้แก่ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักในการพิจารณา ร่วมด้วย กมธ.การต่างประเทศ กมธ.การสาธารณสุข กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน กมธ.การปกครองท้องถิ่น และ กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณากรณีนายเสรี สุวรรณภานนท์ และคณะ ยื่นหนังสือขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 153

โดยเห็นควรเสนอประธานวุฒิสภา ส่งญัตติไปยังคณะรัฐมนตรี โดยแจ้งความประสงค์ขอเปิดอภิปรายเป็นเวลา 2 วัน ในวันจันทร์และวันอังคารซึ่งเป็นวันประชุมของวุฒิสภา ภายในเดือนก.พ. 2567