จับตา ครม.12 ธ.ค. หารือค่าแรงขั้นต่ำ - แก้หนี้ในระบบ พักหนี้ 'SME รหัส21' 1ปี

จับตา ครม.12 ธ.ค. หารือค่าแรงขั้นต่ำ - แก้หนี้ในระบบ พักหนี้ 'SME รหัส21' 1ปี

จับตา ครม.12 ธ.ค.แรงงานชงมติคณะกรรมการไตรภาคีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำหลังเคาะให้เพิ่ม 2 - 16 บาท แต่นายกฯไม่พอใจบอกปรับขึ้นน้อยไปไม่ใกล้เคียงตัวเลข 400 บาทต่อวัน "คลัง" เสนอมาตรการพักหนี้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (12 ธ.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธานการประชุม ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระที่สำคัญเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.

ทั้งนี้ต้องจับตาวาระเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำภายหลังจากที่คณะกรรมการไตรภาคีที่ประกอบไปด้วย  ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายข้าราชการประจำ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่มีมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่ม 2 – 16  บาท  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนำเอามติของที่ประชุมมารายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพียงแค่ 2 – 16 บาท และค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ถึง 400 บาทต่อวันตามที่ตนเองเคยประกาศไว้ว่าในช่วงต้นปี 2567 ค่าแรงขั้นต่ำควรจะขยับเพิ่มขึ้นในตัวเลขนี้ก่อนจะไปถึงเป้าหมาย 4 ปีของพรรคเพื่อไทยที่วันละ 600 บาท

ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่ากระทรวงแรงงานจะเอาเรื่องมติของคณะกรรมการไตรภาคีที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามตัวเลขดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ตามหน้าที่และขั้นตอน ส่วนทาง ครม.จะมีความเห็นอย่างไรนั้น ก็ต้องนำมาหารือกันภายในไตรภาคีอีกครั้ง

กระทรวงการคลังชงมาตรการพักหนี้SMEs รหัส 21 

นอกจากนั้นกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการพักหนี้เพิ่มเติมให้กับลูกหนี้กลุ่มลูกหนี้เอสเอ็มอีรหัส 21 ซึ่งปัจจุบันเป็นหนี้เสียอยู่ในแบงก์รัฐที่มีมูลหนี้อยู่ประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 99.5% ของลูกหนี้ทั้งหมดในรหัส 21 โดยจะมีการพักชำระหนี้เป็นเวลา 1 ปี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย  และลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นกรณีพิเศษ โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 1% ในส่วนเอสเอ็มอีที่เป็นหนี้เสียฝั่งแบงก์พาณิชย์นั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการแก้หนี้สำหรับ ชุดมาตรการแก้หนี้ในระบบที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงในช่วงบ่ายของวันนี้

ลุ้นพลังงานชงตรึงค่าไฟกลุ่มเปราะบาง 

ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานเสนอการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้างวด ม.ค. - เม.ย. 2567 หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ก.ก.พ.) ประกาศอัตราค่าไฟงวดที่จะถึงนี้อยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย ขณะที่กระทรวงพลังงานจะเสนอให้ผู้ใช้ไฟฟ้า “กลุ่มเปราะบาง” ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ค่าไฟเท่ากับงวดปัจจุบันคือ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยจะใช้งบฯกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นประมาณ 2 พันล้านบาทมาอุดหนุนค่าไฟให้กับประชาชน

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆเช่น

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การขอรับความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสมาพันธรัฐสวิส ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การขออนุมัติการเปิดสถานเอกอัครราชทูตรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ประจำประเทศไทย เป็นต้น

เพื่อดำเนินความร่วมมือในโครงการลดปัญหาความยากจนโดยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะแรงงาน และการยกระดับโอกาสการเข้าถึงการจ้างงานในประเทศกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และไทย ระยะที่ 2

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการค่าเช่ารถยนต์และค่าเช่าทรัพย์สินของกระทรวงสาธารณสุข) กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ....

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม เสนอ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณ์ปัญหาการลักสอบตัดไม้พะยูงและไม้หวงห้ามอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ส่วนราชการทั่วประเทศ

วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาสถนีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง(ไอซีดี) ลาดกระบัง ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษา เพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหาร และความมั่นคงของรัฐ