'เนชั่นโพล' เผย ปชช. 72.46 % หนุนแจกเงินดิจิทัล ให้ 'รัฐบาลเศรษฐา' สอบผ่าน

'เนชั่นโพล' เผย ปชช. 72.46 % หนุนแจกเงินดิจิทัล ให้ 'รัฐบาลเศรษฐา' สอบผ่าน

"เนชั่นโพล" เผยผลสำรวจ ปชช.เห็นด้วยแจกเงินดิจิทัล 72.46 % คาดช่วยได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ขณะที่ 31.93 % ห่วงประเทศเป็นหนี้เพิ่ม 54.73 % พอใจผลงาน 3 เดือน “รัฐบาลเศรษฐา” ให้สอบผ่าน พอใจนโยบายลดค่าพลังงาน-เงินดิจิทัล-30 บาทรักษาทุกโรค-สวัสดิการ

\'เนชั่นโพล\' เผย ปชช. 72.46 % หนุนแจกเงินดิจิทัล ให้ \'รัฐบาลเศรษฐา\' สอบผ่าน
เนชั่นโพล
ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา  เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง นโยบาย"เงินดิจิทัล 10,000 บาท" ซึ่งสำรวจประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจาย 6 ภูมิภาค จำนวน 1,222 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค.2566 เป็นการลงพื้นที่สำรวจ 100%

ผลการสำรวจ มีดังนี้ 

1. เห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทหรือไม่

ผลสำรวจในภาพรวมพบว่า ประชาชนเห็นด้วย ร้อยละ 72.46

เมื่อวิเคราะห์โดยจำแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มอายุที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 18-25 ปี รองลงมาคือ 36-45 ปี อาชีพที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา และประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ตามลำดับ ส่วนระดับการศึกษาที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี รองลงมาคือปริญญาตรี

\'เนชั่นโพล\' เผย ปชช. 72.46 % หนุนแจกเงินดิจิทัล ให้ \'รัฐบาลเศรษฐา\' สอบผ่าน

2. เหตุผลที่ประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท พบว่า

ประชาชน ร้อยละ 46.64 ตอบว่า เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนผ่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ไปได้

ร้อยละ 21.25 เพื่อให้ประชาชนมีเงินไปลงทุน

ร้อยละ 21.40 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้น

ร้อยละ 10.71 เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้เมื่อช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ต้องทำให้สำเร็จ ตามลำดับ

\'เนชั่นโพล\' เผย ปชช. 72.46 % หนุนแจกเงินดิจิทัล ให้ \'รัฐบาลเศรษฐา\' สอบผ่าน

3. เหตุผลที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท พบว่า

ประชาชน ร้อยละ 31.93 ตอบว่า ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 23 ควรนำงบไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการอื่นที่ทำให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ร้อยละ 21.60 ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง

ร้อยละ 18.74 เงินดิจิทัลใช้จ่ายยาก ใช้ไม่เป็น ได้มาก็ไม่มีที่จะไปใช้เงิน เพราะสถานที่/แหล่งที่จะใช้จ่ายเงินได้มีจำกัด เช่น ไม่ค่อยมีร้านค้ารับ ไม่สามารถนำเงินดิจิทัลไปจ่ายเป็นค่าเทอมได้ ฯลฯ

ร้อยละ 4.74 ไม่ได้ช่วยอะไรมาก 10,000 น้อยเกินไป/ไม่เพียงพอ ตามลำดับ 

\'เนชั่นโพล\' เผย ปชช. 72.46 % หนุนแจกเงินดิจิทัล ให้ \'รัฐบาลเศรษฐา\' สอบผ่าน

นอกจากนี้ ยังสำรวจในหัวข้อผลงานรัฐบาล และความพึงพอใจ ดังนี้

4. ผลงานของ "รัฐบาลเศรษฐา 1" สอบผ่านหรือไม่ ผลสำรวจในภาพรวม พบว่า ประชาชน ร้อยละ 54.73 ให้ความเห็นว่าสอบผ่าน เมื่อวิเคราะห์โดยจำแนกตามเพศ พบว่า เพศ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่าน คือ เพศทางเลือก กลุ่มอายุ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่านคือ กลุ่มอายุ 18-25 ปี และ อายุ 46-59 ปี อาชีพ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่าน คือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงาน และ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ตามลำดับ และระดับการศึกษา ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่านคือ สูงกว่าปริญญาตรี รองลงมา คือ ปริญญาตรี และอนุปริญญา/ปวส. ตามลำดับ

\'เนชั่นโพล\' เผย ปชช. 72.46 % หนุนแจกเงินดิจิทัล ให้ \'รัฐบาลเศรษฐา\' สอบผ่าน

\'เนชั่นโพล\' เผย ปชช. 72.46 % หนุนแจกเงินดิจิทัล ให้ \'รัฐบาลเศรษฐา\' สอบผ่าน

5. พึงพอใจในผลงานของรัฐบาลชิ้นใดมากที่สุดในรอบ 3 เดือน ผลสำรวจพบว่า 

1 ลดค่าพลังงาน ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมัน 56.47% 

2 เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet 40.88%

3 ยกระดับโครงการ 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกพื้นที่ มะเร็งครบวงจร ฯลฯ 34.48% 

4 ยังคงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 32.36% 

5 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท 28.66%

6 ขยายโอกาสทางการค้า เช่น ขยายตลาดใหม่ ๆ เปิดตลาดใหม่ให้เกษตรกร เสนอตัวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เจรจาการเปิดเสรีการค้า ฯลฯ 27.27%  

7 ปลุกท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ 19.26%  

8 แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ 14.97%  

9 พักหนี้เกษตรกร 13.31%  

10 ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 18,000 บาท 10.51%

11 ลดความเหลื่อมล้ำ ได้แก่ เกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ สมรสเท่าเทียม สุราชุมชน ฯลฯ 6.94%  

12 ขยายโครงสร้างพื้นฐาน ในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยว และสนามบิน 5.87% 

13 ผลักดัน Soft Power เพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 4.31%  

14 แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผู้มีอิทธิพล 3.42%

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์