มรภ.วไลยอลงกรณ์ - IFD เปิดโพล 'มาดามเดียร์' เต็ง1 'หัวหน้า ปชป.' - 'ชัยชนะ' เลขาฯ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ - IFD เปิดโพล 'มาดามเดียร์' เต็ง1 'หัวหน้า ปชป.' - 'ชัยชนะ' เลขาฯ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ IFD เปิดผลสำรวจ เลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ "มาดามเดียร์" เต็ง1 หัวหน้า - "ชัยชนะ" เลขาฯ

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์”

โดยดำเนินการสำรวจในช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคม 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  กระจายใน 6 ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,216 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธี Stratified Five - Stage Random Sampling แต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นแบบผสม โดยลงพื้นที่สำรวจ 50% และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 50% ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

มรภ.วไลยอลงกรณ์ - IFD เปิดโพล 'มาดามเดียร์' เต็ง1 'หัวหน้า ปชป.' - 'ชัยชนะ' เลขาฯ

ทั้งนี้ผลการสำรวจ  ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 71.56 ให้ความเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค คือ นางสาววทันยา บุนนาค (มาดามเดียร์) และ ร้อยละ 28.44 คือ นายนราพัฒน์ แก้วทอง 

ผู้ท้าชิงแคนดิเดต “เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 44.52 ให้ความเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค คือ นายชัยชนะ เดชเดโช  รองลงมาพบว่า ร้อยละ 25.79 คือ นายเดชอิศม์ ขาวทอง และ ร้อยละ 29.69 ไม่มีความเห็น

มรภ.วไลยอลงกรณ์ - IFD เปิดโพล 'มาดามเดียร์' เต็ง1 'หัวหน้า ปชป.' - 'ชัยชนะ' เลขาฯ

  • จุดเด่น/จุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์   3 ลำดับแรก

1.เป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นมายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ อยู่คู่การเมืองไทย  65.58%

2. มีสมาชิกพรรคจำนวนมากกระจายทั่วประเทศ 36.07%

3. มีผู้บริหารพรรค กรรมการพรรค และคนดำเนินงานพรรคที่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อน และพัฒนาพรรค 25.29%

 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ - IFD เปิดโพล 'มาดามเดียร์' เต็ง1 'หัวหน้า ปชป.' - 'ชัยชนะ' เลขาฯ

  • สิ่งที่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์ปรับเปลี่ยน 3 ลำดับแรก

1.เปิดทางให้คนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของพรรคได้มากขึ้น  33.75%

2.ให้โอกาสคนรุ่นใหม่นำพรรค/มีอำนาจบริหารจัดการได้อย่างแท้จริง ไม่เป็นหุ่นเชิดของคนบางกลุ่ม 33.62%

3.มีอุดมการณ์แสดงจุดยืนของพรรคที่ชัดเจน ให้ประชาชนเห็น/สัมผัส/สนใจ เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดนใจ 27.19%

  • หากพรรคประชาธิปัตย์มีการปรับโฉมแล้ว มีโอกาสที่ท่านจะเลือกประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ 

พบว่า ประชาชน ร้อยละ 72.05 ตอบว่าไม่แน่ใจ   ร้อยละ 15.36 เลือกอย่างแน่นอน และ 12.59 ไม่เลือกอย่างแน่นอน ตามลำดับ 

  • ลักษณะทางประชากร และภูมิภาค  

เพศ ประชาชน ร้อยละ 48.60 เป็นเพศชาย  / ร้อยละ 48.44 เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 2.30 เป็นเพศทางเลือก

อายุ ประชาชน ร้อยละ 15.79 อายุ 18-25 ปี  ร้อยละ 20.89 อายุ 26-35 ปี  ร้อยละ 23.27 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 23.60 อายุ 46-59 ปี และ ร้อยละ 16.45 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

อาชีพ ประชาชน ร้อยละ 7.73 เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.68​ เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 26.81 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 4.61 ช่วยธุรกิจ/งานครอบครัว ร้อยละ 18.34 รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ 11.60 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ร้อยละ 7.32 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ  5.35  ว่างงาน (รอสมัครงาน) และ ร้อยละ 0.58 มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ทุพพลภาพ ป่วยติดเตียง สมัครใจที่จะว่างงาน       

ระดับการศึกษา ประชาชน ร้อยละ 16.94 มีการศึกษาระดับประถม/ต่ำกว่า ร้อยละ 34.54 มัธยม/ปวช. ร้อยละ 29.28 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 17.52  ปริญญาตรี  และร้อยละ 1.73 สูงกว่าปริญญาตรี

ภูมิภาค ประชาชน ร้อยละ 14.47 อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล*   ร้อยละ 18.42 อยู่ในภาคเหนือ   ร้อยละ 13.82 อยู่ในภาคใต้  ร้อยละ 13.16 อยู่ในภาคกลาง และภาคตะวันตก  ร้อยละ 7.89 อยู่ในภาคตะวันออก  ร้อยละ 32.24 อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์