นายกฯ ควง ‘อุ๊งอิ๊ง’ ลงพื้นที่ พร้อมยกระดับ ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ให้โลกรู้จัก

นายกฯ ควง ‘อุ๊งอิ๊ง’ ลงพื้นที่ พร้อมยกระดับ ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ให้โลกรู้จัก

"เศรษฐา" ควง "แพทองธาร" ลงพื้นที่ อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ดูการทำเกษตรแปลงใหญ่ ส่งนักวิชาการเกษตรให้ความรู้ชาวบ้านปรับใช้กับพื้นที่ ก่อนเยี่ยมชมวิถีชาวบ้าน เป็นสักขีพยานมอบ ส.ป.ก. 4-01 พร้อม ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ให้โลกรู้จัก

ที่วัดสว่างชัยศรี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ติดตามการทำเกษตรแปลงใหญ่ การแปรรูปสินค้าเกษตร และพบปะประชาชน โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมตรวจติดตามครั้งนี้ด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนมารอให้การต้อนรับ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้

โดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของนางหนูปาน พรมโคตร แปลง ส.ป.ก. เลขที่ 1 กลุ่ม 839 เนื้อที่ 10-0-00 ไร่ วันที่ออกหนังสืออนุญาต 2 มิ.ย.2551 ที่ดินตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง โดยเกษตรกรได้นำเสนอแผนการทำการเกษตรต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส่งนักวิชาการเกษตรลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีนั่งรถซาเล้งต่อไปยัง ณ วัดสว่างชัยศรี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  

นายกฯ ควง ‘อุ๊งอิ๊ง’ ลงพื้นที่ พร้อมยกระดับ ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ให้โลกรู้จัก จากนั้น เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาถึงบริเวณงาน นายกรัฐมนตรีรับการผูกผ้าขาวม้าจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน อ.ศรีบุญเรือง และได้ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และอบอุ่น พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมด้านการเกษตรที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Soft Power สำคัญของไทยในการช่วยขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) เยี่ยมชมตลาดชุมชน ยลวิถีชาวบ้าน โดยร่วมกิจกรรมตำข้าว โดยใช้ครกมองโบราณ และร่วมฝัดเปลือกข้าว 2) รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ Young Smart Famer 3) รับฟังแนวทางการยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแปรรูป โดยกรมประมง และประธานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตรา 1 เดียว 4) ชมการจักสานจากคล้าของผู้สูงอายุ 5) รับฟังแนวทางการยกระดับและผลักดัน ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เป็น “Soft power” ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมหม่อนไหม

นายกฯ ควง ‘อุ๊งอิ๊ง’ ลงพื้นที่ พร้อมยกระดับ ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ให้โลกรู้จัก

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร

นายกฯ ควง ‘อุ๊งอิ๊ง’ ลงพื้นที่ พร้อมยกระดับ ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ให้โลกรู้จัก

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรและเกษตรกรมาโดยตลอด และจะมุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ และวัฒนธรรมการเกษตรเข้ามาสร้างโอกาสเพิ่มผลิตผลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ของเกษตรกร โดยดำเนินนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน พร้อมขยายผล และสนับสนุนสินค้าของชุมชน

นายกฯ ควง ‘อุ๊งอิ๊ง’ ลงพื้นที่ พร้อมยกระดับ ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ให้โลกรู้จัก นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับผ้าไทย พร้อมช่วยส่งเสริมและผลักดันผ้าไทยให้เป็น Soft Power ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก พร้อมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดูแลรักษาง่ายเพื่อเป็นการต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตลาดให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ้าไหมไทยในเวทีโลก นอกจากนั้น การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ รัฐบาลจะส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยผลิตสินค้าทางการเกษตรร่วมกันบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการลดต้นทุนทางด้านการผลิต การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในการตลาดและมีอำนาจต่อรองในการหาปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

นายกฯ ควง ‘อุ๊งอิ๊ง’ ลงพื้นที่ พร้อมยกระดับ ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ให้โลกรู้จัก อีกทั้งรัฐบาลจะส่งเสริม Young Smart Farmer โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม และนำมาใช้ในกระบวนการผลิต การตลาด เพื่อให้มีผลผลิตต่อหน่วยต่อไร่เพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์