นายกฯ นัดถก ก.ตร. วาระ ผบ.ตร. ขอใช้อำนาจแต่งตั้ง ตร. ไม่เป็นธรรม

นายกฯ นัดถก ก.ตร. วาระ ผบ.ตร. ขอใช้อำนาจแต่งตั้ง ตร. ไม่เป็นธรรม

"นายกเศรษฐา”นัดถก ก.ตร วาระ ผบ.ตร.ขออนุมัติ ก.ตร.ใช้อำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ กรณีที่มีปัญหา ตาม มาตรา 86 ที่ พ.ร.บ.ตำรวจ ปี พ.ศ.2565 กำหนด

นายกฯ นัดถก ก.ตร. วาระ ‘ผบ.ตร.’ ขอใช้อำนาจแต่งตั้ง ตร. กรณีมีปัญหาไม่เป็นธรรม

25 พฤศจิกายน 2566

283

"นายกเศรษฐา”นัดถก ก.ตร ถกวาระ ผบ.ตร.ขออนุมัติ ก.ตร.ใช้อำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ กรณีที่มีปัญหา ตาม มาตรา 86 ที่ พ.ร.บ.ตำรวจ ปี พ.ศ.2565 กำหนด

25 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)จะเดินทางมาเป็นประธานในการประชุม ก.ตร.ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น.ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 13/2566 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.โดยมีวาระประชุมดังนี้

-วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 11/256,-วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ (เรื่องที่ 1)รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน(เรื่องที่ 2) รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.อุทธรณ์ ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน(เรื่องที่ 3) รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.กฎหมาย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน (เรื่องที่ 4)ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.

-วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา (เรื่องที่ 1)การเลือกผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ(เรื่องที่ 2)การแต่งตั้ง อ.ก.ตร.คณะต่าง ๆ(เรื่องที่ 3) ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือ พ.ศ.(เรื่องที่4 ) การพิจารณาทบทวนงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามกลุ่มสายงานในสังกัด สตม.

(เรื่องที่ 5)การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.66 ) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.6 ขึ้นไป (เรื่องที่ 6)ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ กตร.กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง นว. และผู้ช่วย นว.และ รอง ผบก.ประจำ ตท.

(เรื่องที่ 7)ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กรณี การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 โดยให้ ผบ.ตร. มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในส่วนราชการอื่นได้

(เรื่องที่ 8) ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือ หน่วยงานอย่างอื่น หรือในระดับต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

โดยให้ ผบ.ตร. มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบก. ลงมาได้ตามควรแก่กรณี(เรื่องที่ 9) การจัดทำทำเนียบผู้มีทักษะหรือถนัดเฉพาะด้านสำหรับข้าราชการตำรวจ(เรื่องที่ 10)ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับมาตรา 86 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้อำนาจในการแต่งตั้งของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรม หรือมีกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด หรือมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่มาตรา77 (7 ) ลงมา พ้นจากพื้นที่หรือหน้าที่ หรือเห็นว่าหากดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือมีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร. กำหนด ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 77(7) ลงมา ได้ตามควรแก่กรณี