'ปานปรีย์' ติวเข้ม 'ทูตเศรษฐกิจเชิงรุก' ต้องไม่ทำตามรูทีน

'ปานปรีย์' ติวเข้ม 'ทูตเศรษฐกิจเชิงรุก' ต้องไม่ทำตามรูทีน

“ปานปรีย์” ติวเข้ม “ทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” ในยุคโลกแบ่งขั้ว ชี้ ต้องไม่ทำตามรูทีน ควรวางตำแหน่ง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก พร้อมแสวงหาโอกาสบริหารจัดการ

 นายปานปรีย์ พหิธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดการประชุมเอกอัครราชทูตไทย และกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 พ.ย.นี้ เพื่อให้ทูตไทยรับทราบ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล และเป็นการแลกเปลี่ยนระดมสมอง กับผู้บริหารกระทรวง เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ และเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนงานประจำปี 2567 ถึง 2568 รวมถึงเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่สำคัญของรัฐบาล ทั้งนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก การค้าชายแดน และข้ามแดน อีกทั้งเพื่อรับทราบพัฒนาการเกี่ยวกับ mega trend รวมทั้งนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายซอฟต์พาวเวอร์, นโยบายแลนด์บริดจ์, การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และการลงทุนสีเขียว การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และดิจิทัล Economic Partnership Agreement และเพื่อให้เอกอัครราชทูตไทย และกงสุลใหญ่ไทย ได้รับฟัง และแลกเปลี่ยนความเห็นกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาควิชาการ ภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการทูตให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 'ปานปรีย์' ติวเข้ม 'ทูตเศรษฐกิจเชิงรุก' ต้องไม่ทำตามรูทีน

นายปานปรีย์หวังว่า การประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศสู่ยุคใหม่ เพื่อให้เป็นการดำเนินการทางการทูตในเชิงรุก ในยุคโลกแบ่งขั้ว ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ซึ่งมีความสำคัญต่อการทูตของไทย ว่าควรจะวางตำแหน่ง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และจะแสวงหาโอกาสบริหารจัดการ และบริหารการจัดการประโยชน์ภายในประเทศ และนอกประเทศได้อย่างไร เพราะการต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน จะต้องไม่ทำไปตามปกติประจำวัน หรือแบบรูทีน แต่จะต้องเป็นการดำเนินการเชิงรุก ให้สามารถตอบโจทย์ และตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศ และของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้

นายปานปรีย์ ยังมั่นใจว่า การทูตเศรษฐกิจเชิงรุก จะเป็นเครื่องมือสำคัญของการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ในบริบทที่ประเทศประชาชนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจการต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น การทำงานของทูต และกงสุลใหญ่ ต้องมีความรวดเร็ว และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพของเอกอัครราชทูตไทย และกงสุลใหญ่ ในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนทางการทูตยุคใหม่ของไทย โดยทุกฝ่ายจะต้องผนึกกำลังให้มากขึ้น

ด้านนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นครั้งแรกในช่วง 7 ปี นับตั้งแต่ 2559 ซึ่งมี เอกอัครราชทูตไทย, กงสุลใหญ่ไทย, อุปทูต และรักษาการกงสุลใหญ่ไทย เข้าร่วม 97 คน แบ่งเป็นสถานเอกอัครราชทูต 65 แห่ง, สถานกงสุลใหญ่ 28 แห่ง, คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และอาเซียน 3 แห่ง รวมทั้งสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 1 แห่ง ซึ่งหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “ การทูตเชิงรุกในโลกแบ่งขั้ว” เพื่อสะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นบทบาทรักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของไทย ในสภาวะการของโลกแตกแยก และมีการแข่งขันมากขึ้น ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์, ภูมิเศรษฐศาสตร์, ภูมิเทคโนโลยี และการเมืองระหว่างประเทศ ที่มีลักษณะหลายขั้วอำนาจ รวมถึงประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศมีความหลากหลายมากขึ้น 'ปานปรีย์' ติวเข้ม 'ทูตเศรษฐกิจเชิงรุก' ต้องไม่ทำตามรูทีน