‘พิชิต’ เผย แนวทางยกเลิก ‘คำสั่ง คสช.’ ออก ‘พ.ร.บ.กลาง’ 167 ฉบับ ครม.มีมติ 55 ฉบับ

‘พิชิต’ เผย แนวทางยกเลิก ‘คำสั่ง คสช.’ ออก ‘พ.ร.บ.กลาง’ 167 ฉบับ ครม.มีมติ 55 ฉบับ

“พิชิต” เผยแนวทางยกเลิก "คำสั่ง คสช." ต้องดูศักดิ์กฎหมาย ถ้าเทียบเท่า พ.ร.บ. ต้องผ่านสภา ออกพ.ร.บ.กลาง 167 ฉบับ คำสั่งไหนยังใช้ได้ ต้องปรับปรุง แล้วนำหลักการไปไว้ในกฎหมายใหม่ เผย ครม. มีมติเลิกได้ 55 ฉบับ ชี้ เมื่อได้ความชัดเจน จะเร่งสังคายนาโดยเร็ว

นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวทางการยกเลิกประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่แต่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน หรือเป็นประกาศหรือคำสั่งที่จำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล และไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จำนวนทั้งสิ้น 167 ฉบับ ว่าแนวทางการยกเลิกประกาศหรือคำสั่งเหล่านี้จะดำเนินการตามลำดับศักดิ์ของกฎหมาย ถ้ามีศักดิ์เทียบเท่าพ.ร.บ. ต้องยกเลิกด้วยกระบวนการนิติบัญญัติ โดยออกเป็น พ.ร.บ.กลางขึ้นมา เพื่อให้ยกเลิกประกาศหรือคำสั่ง คสช. แล้วให้ประกาศหรือคำสั่งที่สมควรยกเลิกบัญญัติไว้เป็นบทแนบท้าย 

ทั้งนี้ แนวทางให้มีพ.ร.บ.กลาง เพื่อยกเลิกเป็นพวงจำนวนนี้ มีทั้งสิ้น 71 ฉบับ อาทิ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 26/2557 เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับประกาศหรือคำสั่งที่มีศักดิ์เท่า พ.ร.บ. แต่เห็นว่ายังสามารถใช้ได้อยู่ จะปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ แล้วนำหลักการที่มีในประกาศหรือคำสั่งไปบัญญัติไว้ในกฎหมายใหม่แทนจำนวนนี้มีทั้งสิ้น 37 ฉบับ 

ส่วนประกาศหรือคำสั่งที่ศักดิ์ต่ำกว่า พ.ร.บ.สามารถใช้วิธีการในฝ่ายบริหารยกเลิกได้ด้วยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา จำนวน 2 ฉบับ ยกเลิกได้ด้วยการออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ และดำเนินการด้วยการออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี 55 ฉบับ เมื่อเราได้ความชัดเจนถึงแนวทางวิธีการตรงนี้ แล้วทางรัฐบาลจะรีบดำเนินการเพื่อเป็นการสังคายนาประกาศและคำสั่ง คสช. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเร็วที่สุด

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์