วัดใจ 'เศรษฐา' ลงนามรับรอง 29ร่างพ.ร.บ. ถูกตีตราเป็นร่างกม.การเงิน

วัดใจ 'เศรษฐา' ลงนามรับรอง 29ร่างพ.ร.บ.  ถูกตีตราเป็นร่างกม.การเงิน

สภาฯ เปิดรับฟังความเห็นร่างกม. ตามม.77 รวม 56 ฉบับ พบถูกตีตราเป็นกม.การเงิน 29 ฉบับ ตามขั้นตอนต้องส่งให้นายกฯรับรอง ทั้งนี้พบ 3ร่างกม.ของปชช. ถูกบรรจุรอสภาฯพิจารณาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ เมื่อ 3 พ.ย. พบว่า มีร่างพ.ร.บ.ที่เข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นรวมทั้งสิ้น 56 ฉบับ แบ่งเป็นที่เสนอโดย สส. 42 ฉบับ และ ร่างที่เสนอโดยประชาชน 14 ฉบับ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นรวม 27 ฉบับ ส่วนอีก 29 ปิดรับฟังความเห็นแล้ว และมี 3 ฉบับที่ถูกส่งให้สภาฯ พิจารณาบรรจุซึ่งขณะนี้รอการพิจารณา

ทั้งนี้ในบรรดาร่างกฎหมายที่เสนอทั้งจาก สส. และภาคประชาชน พบว่า ถูกตีความว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน รวม 29 ฉบับ ซึ่งตามขั้นตอนต้องส่งให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง ลงนามรับรองก่อนถึงจะบรรจุวาระประชุมของสภาฯได้ โดยขณะนี้ยังไม่พบว่านายกฯได้พิจารณารรับรองหรือไม่รับรองร่างกฎหมายฉบับใด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดย สส. 42 ฉบับ พบว่าถูกตีความว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน 20 ฉบับ ซึ่งตามกระบวนการต้องส่งให้ นายกฯลงนามรับรองก่อน โดยขณะนี้มีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็น จำนวน 15 ฉบับ  โดยพบว่าเป็นร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย  5 ฉบับ อาทิ   ร่างพ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ , ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง , ร่างพ.ร.บ.กิจการฮัจย์ พ.ศ...เสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยและคณะ

และเป็นของพรรคก้าวไกล 10 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 พ.ศ... , ร่างพ.ร.บ.รับราชการทหาร, ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง, ร่างพ.ร.บ.บำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า, ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินรวมแปลง เป็นต้น

ขณะที่อีก 5 ฉบับปิดรับฟังความเห็นและรอสรุปรายงาน อาทิ ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. เสนอโดย นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, ร่างพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ...., ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน, ร่างพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ...,

ขณะที่อีก 22 ฉบับ ไม่ถือว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็นแล้ว สามารถพิจารณาบรรจุร่างกฎหมายในวาระการประชุมสภาฯ ได้ 

ทั้งนี้พบว่ามีร่างพ.ร.บ.ที่ปิดรับการแสดงความเห็นและอยู่ระหว่างการรายงานผล 10 ฉบับ อาทิ  ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ..., ร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ.... เสนอโดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล, ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ... เสนอโดยนายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย, ร่างพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่...) พ.ศ..

ขณะที่อีก12 ฉบับ อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น อาทิ ร่างพ.ร.บ.การรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ, ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งาททงการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ...., ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2559 ว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน.

ส่วนร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนจำนวน 14 ฉบับนั้น พบว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน 9 ฉบับ  อาทิ ร่างพ.ร.บ.ธรรมาภิบาลแห่งชาติ เสนอโดย พล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ, ร่างพ.ร.บ.ปกป้องและคุ้มครองช้างไทย เสนอโดยนายปัญจเดช สิงห์ไท, ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็น และอยู่ในขั้นตอนที่รอนายกฯ ลงนามรับรอง ขณะที่ร่างกฎหมายอีก 5 ฉบับ ไม่ถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน อาทิ  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ... เสนอโดยนายธีรภัทร์ คหะวงศ์ , ร่างพ.ร.บ. ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เสนอโดยนายศักดิ์ดา แสนมี่  ซึ่งเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็นแล้ว และมีร่างกฎหมาย 3 ฉบับที่ถูกส่งให้บรรจุวาระในสภาฯแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการประชุมสภาฯ ชุดที่ 26 ในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งหนึ่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. ถึง 30 ต.ค. 66 ยังไม่พบการพิจารณาร่างกฎหมายแม้แต่ฉบับเดียว  แม้จะมีร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความเห็นบรรจุในระเบียบวาระไว้แล้ว 3 ฉบับ คือ  ร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เสนอโดยภาคประชาชน และ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) จำนวน 2 ฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชน

ทั้งนี้ในส่วนของวิปรัฐบาลเคยชี้แจงไว้ว่า ร่างกฎหมายที่เสนอโดยสส.หรือภาคประชาชนนั้น รัฐบาลประสงค์ที่จะนำเสนอร่างกฎหมายประกบ ดังนั้นจึงต้องจับตาในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ที่จะเริ่มในวันที่ 12 ธ.ค. 66 - 9 เม.ย.67 ว่า จะสามารถพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยสส. และภาคประชาชน ในสภาฯ ได้หรือไม่.