เปิดแฟ้ม ครม.3 ต.ค.การรถไฟฯขอกู้เงินฯ 1.8 หมื่นล้าน - ชงรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

เปิดแฟ้ม ครม.3 ต.ค.การรถไฟฯขอกู้เงินฯ 1.8 หมื่นล้าน - ชงรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

เปิดแฟ้ม ครม.3 ต.ค. “เศรษฐา” นั่งหัวโต๊ะประชุม สั่งการแก้ปัญหาน้ำท่วมเหนือ-อีสาน รฟท.ขอกู้เงินเสริมสภาพคล่องปี 2567 1.8 หมื่นล้าน คมนาคมชงเสนอ รถไฟฟ้า20 บาท สายสีม่วง-สีแดง คลังเสนอตั้งคณะกรรมการเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ต หลายหน่วยงานเสนอ ครม.บรรจุงบฯที่เกิน 1,000 ล้าน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (3ต.ค.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานวันนี้จะมีการหารือกับครม.ในเรื่องการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีไปติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่เพื่อสั่งการ และให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสานที่จ.อุบลราชธานี วันที่ 6 ต.ค.นี้

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ วาระเพื่อพิจารณา 

กระทรวงการคลังเสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 

กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.(การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปเป็นของมูลนิธิจุฬาภรณ์)

กระทรวงคมนาคมจะเสนอวาระปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือสูงสุด 20 บาท ซึ่งมีผลใช้ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงเตาปูน - คลองบางไผ่ และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน - บางซื่อ - รังสิต โดยหาก ครม.มีมติอนุมัติจะส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางข้ามระบบ โดยชำระค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน และสนับสนุนให้เกิดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า แก้ปัญหาการจราจรติดขัด

กระทรวงคมนาคมขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย)

วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท ของการรถฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

กระทรวงคมนาคมขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับ รายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขออนุมัติรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรฯเสนอขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป 

 

 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่  1,000 ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงสาธารณสุข (โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติ บำราศนราดูร)

 

กระทรวงยุติธรรมเสนอขออนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงยุติธรรมการปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด)