พิจารณาคดีครั้งแรก ‘ธนาธร’ ฟ้องมหาดไทยเพิกถอนที่ดิน น.ส.3ก.ราชบุรี

พิจารณาคดีครั้งแรก ‘ธนาธร’ ฟ้องมหาดไทยเพิกถอนที่ดิน น.ส.3ก.ราชบุรี

ศาลปกครองพิจารณาคดีครั้งแรก ‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ ฟ้องมหาดไทยเพิกถอนที่ดิน น.ส.3ก.ราชบุรี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 2218/2565 ระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง

คดีนี้ นายธนาธร ฟ้องว่า กระทรวงมหาดไทยที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่ง ที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 158-159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยอ้างว่า เป็น น.ส.3ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในระยะที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ถูกยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง
 

ทั้งนี้ในวันที่ 29 มี.ค.2565 นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมที่ดิน ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมที่ดิน ลงนามคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส. 3 ก.) ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า รวมถึง นายธนาธร และ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวของนายธนาธร ที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111-1-69 ไร่ ในท้องที่อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ที่ได้ออกเมื่อปี พ.ศ. 2521 ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3 ก.) โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ มิได้แจ้งการครอบครองที่ดิน
 

ที่ดินบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร "ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85)" ซึ่งต่อมาได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำชี" เมื่อปี พ.ศ. 2527 จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส. 3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497) ข้อ 3 ซึ่งบังคับอยู่ในขณะนั้น 

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า น.ส. 3 ก. ดังกล่าวออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรเพิกถอน น.ส. 3 ก. ทั้ง 59 ฉบับ กรมที่ดินจึงได้มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2565 เพิกถอน น.ส. 3 ก. ดังกล่าวทั้ง 59 ฉบับ

ประเด็นการถือครองที่ดินดังกล่าว สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศก.พป.) กรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส. 3 ก. ดังกล่าว ซึ่งจากการสอบสวนปราฏว่า มีการตรวจสอบข้อมูล ตำแหน่งพิกัด ในพื้นที่จริง และย้ายรูปแปลง น.ส. 3 ก. จากระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000

ปรากฏว่า น.ส. 3 ก. ทั้ง 59 ฉบับ ตำแหน่งที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ขีดเขตป่าลงในระวางแผนที่ และยืนยันแนวเขตที่ได้ขีดไว้แล้ว ทั้งแปลง อีกทั้งกรมป่าไม้ก็ได้ยืนยันแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ขีดเขตไว้ในระวางแล้วเช่นกัน

นอกจากนั้น ยังมี น.ส. 3 ก. อีก 1 ฉบับ บางส่วนได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตป่าไม้ถาวรดังกล่าว เรื่องอยู่ระหว่าง จ.ราชบุรี จัดทำรูปแบบที่กันเขต น.ส. 3 ก. (เพิกถอนบางส่วน) ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป