"สว." ชง "นายกฯ" ประกาศนโยบายต้านโกง ให้ "รมต." ทำงานเปิดเผย-โปร่งใส

"สว." ชง "นายกฯ" ประกาศนโยบายต้านโกง ให้ "รมต." ทำงานเปิดเผย-โปร่งใส

"มณเฑียร-ปานเทพ" ชง "นายกฯ" ดันร่างกม.ลดเหลื่อมล้ำ-นโยบายด้านต้านโกง ให้ "รมต." ทำงานแบบอย่าง ทำงานเปิดเผย-โปร่งใส

นายมณเฑียร บุญตัน สว. หารือในที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อเรียกร้องไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ให้เร่งผลักดันร่างกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดเลือกการปฏิบัติ เช่น  ร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเคยเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแล้ว, ร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม, ร่างกฎหมายส่งเสริมภาคประชาสังคม, ร่างกฎหมายคู่ชีวิต, ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม, ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ทั้งนี้ต้องส่งเสริมการกระจายการผลิตสุราไม่ใช่การส่งเสริมให้บริโภค เพื่อให้ราคาพืชผลการเกษตรยกระดับมากขึ้น และ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ต้องปรับปรุงเพื่อให้การทำงานเต็มประสิทธิภาพทั้งฉบับ รวมถึงปรับปรุงกองทุน เพราะที่ผ่านมาพบว่าระบบราชการบริหารงบประมาณไม่เป็นทำให้ถูกยึดเงิน ไป 2,000 - 3,000 ล้านบาท

 

ขณะที่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ สว. อภิปรายเพื่อเสนอแนะไปยังรัฐบาลใหม่ ต่อการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในประเทศไทย ว่า ต้องเน้นการป้องปราม และป้องกันการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตนขอเสนอแนวทางไปยัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ใน 3 แนวทาง คือ  1.ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ชัดเจน  โดยให้รัฐมนตรีทุกคนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ หากทุจริตต้องดำเนินการทันที เช่น สั่งฟ้องภายใน 30 วัน 2.ผลักดันร่างกฎหมายด้านการปราบทุจริตที่เป็นพันธะสัญญากับสหประชาชาติที่พบว่าหลายฉบับไม่คืบหน้า เช่น ร่างกฎหมายติดตามทรัพย์สินจากกการคอร์รัปชั่น, การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐในระบบคุณธรรม และ 3.ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใจประเทศไทยในการค้าการลงทุน