โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นางอโนชา ชีวิตโสภณ’ เป็นประธานศาลฎีกา คนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นางอโนชา ชีวิตโสภณ’ เป็นประธานศาลฎีกา คนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นางอโนชา ชีวิตโสภณ" เป็นประธานศาลฎีกา คนใหม่

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางอโนชา ชีวิตโสภณ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางอโนชา ชีวิตโสภณ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นางอโนชา ชีวิตโสภณ’ เป็นประธานศาลฎีกา คนใหม่