ศาล รธน.สั่ง อสส.แจ้งผลดำเนินการร้อง 'พิธา - ก้าวไกล' หาเสียงแก้ มาตรา 112

ศาล รธน.สั่ง อสส.แจ้งผลดำเนินการร้อง 'พิธา - ก้าวไกล' หาเสียงแก้ มาตรา 112

‘พิธา - ก้าวไกล’ งานเข้า! ศาล รธน.สั่ง อสส.ตรวจสอบด่วน มีคำสั่งรับ หรือไม่รับคำร้อง ปมหาเสียงเลือกตั้งชูแก้ไข ป.อาญา มาตรา112 ส่อขัด รธน.มาตรา 49 หรือไม่ เหตุมีผู้ร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องพิจารณาที่ 19/2566 กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกสร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

โดยผู้ร้องกล่าวอ้างในคำร้องว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอ ฉบับลงวันที่ 30 พ.ค. 2566 เพื่อขอให้อัยการสูงสุด (อสส.) ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 2 แล้ว แต่ อสส.มิได้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วมีมติให้สอบถาม อสส.ว่า มีคำสั่งรับหรือไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ หากมีคำสั่งรับคำร้องขอ ดำเนินการแล้วอย่างไร และผลการดำเนินการเป็นอย่างไร โดยให้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ศาล รธน.สั่ง อสส.แจ้งผลดำเนินการร้อง 'พิธา - ก้าวไกล' หาเสียงแก้ มาตรา 112

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนี้เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความอิสระ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสั่งให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 2 เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันอาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 

นายธีรยุทธ ได้ยกกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีที่กลุ่มบุคคล และองค์กรเครือข่ายได้เสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักของชาติ ในขณะนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลิกการกระทำอันกระทบกระเทือนสถาบัน เพื่อเป็นการหยุดยั้งไม่ให้ลุกลามจนเกิดอันตรายแก่สถาบัน 

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์