โรงเรียน ประกาศฉบับ 2 "หยก" ก่อความไม่ปลอดภัยแก่ผู้อื่น ไร้สภาพนักเรียน

โรงเรียน ประกาศฉบับ 2 "หยก" ก่อความไม่ปลอดภัยแก่ผู้อื่น ไร้สภาพนักเรียน

โรงเรียนออกประกาศฉบับที่ 2 ยกเหตุ "หยก" ก่อความไม่ปลอดภัยแก่ผู้อื่น มอบตัวไม่เป็นไปตามตามเงื่อนไข ไร้สภาพการเป็นนักเรียน

17 มิ.ย.2566  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ออกประกาศเรื่อง แถลงการณ์เพิ่มเติมฉบับที่ 2 กรณี น.ส.ธนลภย์ หรือ น้องหยก มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ไต้ออกแถลงการณ์กรณี นางสาวธนลกย์ ลงวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา

ต่อมาได้มีข่าวออกทางสื่อสังคมต่างๆ ว่าถูกโรงเรียนไล่ออกนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชมรมครูเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอแถลงการณ์ดังนี้ 

1.นางสาวธนลภย์ ไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เนื่องจากการมอบตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง (ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2566) อันเป็นเงื่อนไขสำคัญตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการมอบตัว ซึ่งนำมาใช้กับนักเรียนทุกคน ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DATA MANAGEMENT CENTER : DMC ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไม่มีฐานข้อมูนักเรียนของน.ส.ธนลภย์ ในระบบตั้งแต่ต้น

 

2.สิทธิในการศึกษาต่อของ นางสาวธนลภย์ ยังมีหน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่สามารถดูแลการเรียนต่อให้เหมาะสมตามความต้องการได้

3.จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง รวมทั้งอาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆของโรงเรียน จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด