“ไทยสร้างไทย” ค้าน ประชามติ “แบ่งแยกดินแดน” สถาปนารัฐปัตตานี ผิด รัฐธรรมนูญ

“ไทยสร้างไทย” ค้าน ประชามติ “แบ่งแยกดินแดน” สถาปนารัฐปัตตานี ผิด รัฐธรรมนูญ

"ไทยสร้างไทย" ออกโรงค้าน แนวคิดประชามติแบ่งแยกดินแดน ดัน “ปัตตานี” เป็นรัฐเอกราช ขัด รัฐธรรมนูญ ชัดเจน เข้าใจคนรุ่นใหม่ เกิดมาพบแต่ความไม่สงบ ยากจน ความอยุติธรรม ยาวนาน เสนอด้วยความอัดอั้นตันใจ แนะ ครูบาอาจารย์ ควรให้อยู่ในกรอบ ไม่ควรเพิ่มความขัดแย้ง

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย และคณะทำงานในระยะเปลี่ยนผ่านฯ ในการจัดทำนโยบายแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ กล่าวถึงกรณีองค์กรนักศึกษาแห่งชาติ ที่ใช้ชื่อว่า "PelaJar Bangsa" ได้เสนอความเห็นในการสัมมนาทางวิชาการที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอ.ปัตตานี โดยได้เสนอให้มีการทำประชามติขอแยกปัตตานีเป็นรัฐเอกราช ว่า ขอยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยขอปฏิเสธ คัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะเป็นข้อเสนอที่ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมา ที่บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกมิได้ซึ่งความจริงน่าเห็นใจพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความทุกข์ยาก ลำบาก ยากจน อยู่ในความไม่สงบมากว่า 17 ปีติดต่อกัน

การที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดมาก็พบแต่ความไม่สงบ ความยากจน ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก และความอยุติธรรมที่ญาติพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ย่อมเป็นแรงกดดันที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่คาดว่าจะ ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น สังคมควรให้อภัยกับกลุ่มเยาวชนดังกล่าว เพราะสิ่งที่เยาวชนเสนอนั้น เป็นข้อเสนอที่ไม่อาจเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะขัดรัฐธรรมนูญ แต่ก็เสนอมาด้วยความอัดอั้นตันใจกับปัญหาที่ประสบอยู่ เพียงแต่ตนมีข้อสังเกตว่า ครูบาอาจารย์ที่ร่วมจัดสัมมนาควรให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาให้เสนอแนวคิดที่อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมือง ที่สำคัญ ไม่ควรเพิ่มความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จมลึกไปมากกว่านี้

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมีการประชุมคณะทำงานฯ เป็นครั้งแรก ณ พรรคก้าวไกลในวันนี้ เวลา 14.00 น. นั้น ผมมั่นใจว่า สุดท้ายจะได้ข้อสรุปในนโยบายแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และนำไปสู่ความสงบภายใต้การอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกันด้วยระบบพหุวัฒนธรรม การกระจาย อำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ในส่วนข้อเสนอของพรรคไทยสร้างไทย ตนได้นำรายงานของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งครั้งที่ผมรักษาการประธานกรรมาธิการฯได้ทำการศึกษาไว้ในสมัยประชุมที่ผ่านมา นำมาเสนอต่อที่ประชุมพรรคไทยสร้างไทย พิจารณาซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีไทม์ไลน์  หรือระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ตนขอนำรายละเอียดทั้ง 3 ระยะ เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน ฯในวันนี้ที่พรรคก้าวไกลก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป