คนกรุง ให้คะแนน "พอใจมาก" ผลงาน "ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ครบรอบ1ปี

คนกรุง ให้คะแนน "พอใจมาก" ผลงาน "ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ครบรอบ1ปี

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความพึงพอใจ "คนกรุง" ระบุ พอใจผลงาน ผู้ว่าฯชัชชาติ 47.45% ทุกมิติแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดี เว้นการแก้ปัญหาปากท้อง-เศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับ

 

การทำงานในรอบ 1 ปี ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.

47.45% คนกทม. พึงพอใจต่อการทำงาน ของ นายชัชชาติ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผล เป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

27.75% ระบุว่าพอใจมาก ด้วยเหตุผลลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ทำตาม นโยบายที่หาเสียง

 

14.80% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร

 

10% ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

 

 

การสำรวจความพึงพอใจในการทำงานแต่ละด้าน พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าการทำงานแต่ละด้านนั้นค่อนข้างดี ยกเว้น ด้านการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ปากท้อง  

 • 35% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 27.15% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 19.55% ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • 12.85% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 • 5.45% ระบุว่า ดีมาก

 

คนกรุง ให้คะแนน "พอใจมาก" ผลงาน "ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ครบรอบ1ปี

 

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ  

 • 42.20% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 27.55% ระบุว่า ดีมาก
 • 14.75% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 10.95% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

-  การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย 

 • 44.35% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 23.45% ระบุว่า ดีมาก
 • 18.45% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 12.35% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. 

 • 43.85% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 22.40% ระบุว่า ดีมาก
 • 15.40% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 9.70% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 • 8.65% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม.   

 • 41.85% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 21% ระบุว่า ดีมาก
 • 18% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 10.20% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า 

 • 44.05% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 20.75% ระบุว่า ดีมาก
 • 18.40% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 14.30% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

- การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย  

 • 43.10% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 19.95% ระบุว่า ดีมาก
 • 20.00% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 11.95% ระบุว่าไม่ดีเลย
 • 5.00% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- การสนับสนุนการกีฬา 

 • 42.40% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 19.85% ระบุว่า ดีมาก
 • 17.35% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 12.25% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 • 8.15% ระบุว่า ไม่ดีเลย
 •  

-  การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย   

 • 48.40% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 19.70% ระบุว่า ดีมาก
 • 17.25% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 12.05% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

- การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   

 • 36.15% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 19.25% ระบุว่า ดีมาก
 • 16.10% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 • 15.70% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 12.80% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม.   

 • 29.35% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 21.45% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 18.25% ระบุว่า ดีมาก
 • 17.05% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 • 13.90% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การจัดระเบียบการชุมนุม   

 • 40.55% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 17.70% ระบุว่า ดีมาก
 • 16.05% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 14.65% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 • 11.05% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ  

 • 37.15% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 19.95% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 15.90% ระบุว่า ดีมาก
 • 15.80% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 • 11.20% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 

 • 36.75% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 20.55% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 16.70% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 • 15.05% ระบุว่า ดีมาก
 • 10.95% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข   

 • 45.05% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 20.05% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 14.45% ระบุว่า ดีมาก
 • 10.60% ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

- การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน  

 • 40.30% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 27.10% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 13.85% ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • 10.40 ระบุว่า ดีมาก 

- การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด 

 • 39.75% ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • 26.85% ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • 18.45% ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • 10.30% ระบุว่า ดีมาก