ส่องทำเนียบ 31 รายชื่อ 'ประธานสภาฯ' อดีต-ปัจจุบัน ใครเคยครองตำแหน่งนี้บ้าง

ส่องทำเนียบ 31 รายชื่อ 'ประธานสภาฯ' อดีต-ปัจจุบัน ใครเคยครองตำแหน่งนี้บ้าง

ทำเนียบรายชื่อ ประธานรัฐสภา หรือ 'ประธานสภาฯ' ทั้ง 31 คน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไปดูกันว่า ใครเคยครองตำแหน่ง และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้บ้าง

ส่องทำเนียบรายชื่อ 'ประธานสภาฯ' หรือ ประธานรัฐสภา ทั้ง 31 คน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไปดูกันว่า ใครเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้บ้าง และตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่อย่างไร และมีอำนาจมากแค่ไหนในสภาฯ

 

ประธานสภาคือ?

ประธานรัฐสภาไทย หรือ ประธานสภา เป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติของไทย มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดไว้ เป็นผู้ดำเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และยังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภานั้นจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐสภาไทยประกอบด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง

อำนาจหน้าที่ของ ประธานสภาฯ

ตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อที่ 5 ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
 2. กำหนดการประชุมรัฐสภา
 3. ควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภา
 4. รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณของรัฐสภา
 5. เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก
 6. แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตาม (7)
 7. หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องทำเนียบ 31 รายชื่อ ประธานสภาฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใครเคยครองตำแหน่งนี้บ้าง

1. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 28 มิถุนายน - 1 กันยายน 2475
 • 15 ธันวาคม - 26 กุมภาพันธ์ 2476

2. เจ้าพระยาพิชัยญาติ

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 2 กันยายน 2475 - 10 ธันวาคม 2476

3. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (พลเรือตรี กระแส ประวาหะนาวิน)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 26 กุมภาพันธ์ 2476 - 22 กันยายน 2477
 • 6 กรกฎาคม 2486 - 24 มิถุนายน 2487,

ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา

 • 31 สิงหาคม 2489 - 9 พฤษภาคม 2490
 • 15 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490

4. เจ้าพระยาศรีธรรมมาธิเบศ (จิต ณ สงขลา)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 22 กันยายน 2477 - 15 ธันวาคม 2477
 • 17 ธันวาคม 2477 - 31 กรกฏาคม 2478
 • 7 สิงหาคม 2478 - 31 กรกฏาคม 2479

ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา

 • 26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491
 • 29 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2492
 • 15 มิถุยายน 2492 - 20 พศจิกายน 2493
 • 22 พฤศจิกายน 2493 - 29 พฤศจิกายน 2494

5. พระยามานวราชเสวี (วิเชียร ณ สงขลา) 

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร

 • 3 สิงหาคม 2479 - 10 ธันวาคม 2480
 • 10 ธันวาคม 2480 - 24 มิถุนายน 2481
 • 28 มิถุนายน 2481 - 10 ธันวาคม 2481
 • 12 ธันวาคม 2481 - 24 มิถุนายน 2482
 • 28 มิถุนายน 2482 - 24 มิถุนายน 2483
 • 1 กรกฎาคม 2483 - 24 มิถุนายน 2484
 • 1 กรกฎาคม 2484 - 24 มิถุนายน 2485
 • 30 มิถุนายน 2485 - 24 มิถุนายน 2486
 • 2 กรกฎาคม 2487 - 24 มิถุนายน 2488
 • 29 มิถุนายน 2488 - 15 ตุลาคม 2488
 • 26 มกราคม 2489 - 9 พฤษภาคม 2489

6. พันตรีวิลาศ โอสถานนท์

ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา

 • 4 มิถุนายน 2489 - 24 สิงหาคม 2489

7. พลเอก พระประจนปัจนึก (พุก มหาดิลก)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร

 • 1 ธันวาคม 2494 - 17 มีนาคม 2495
 • 22 มีนาคม 2495 - 23 มิถุนายน 2495
 • 28 มิถุนายน 2495 - 23 มิถุนายน 2496
 • 2 กรกฎาคม 2496 - 23 มิถุนายน 2497
 • 29 มิถุนายน 2497 - 23 มิถุนายน 2498
 • 2 กรกฎาคม 2498 - 23 มิถุนายน 2499
 • 30 มิถุนายน 2499 - 25 กุมภาพันธ์ 2500
 • 16 มีนาคม 2500 - 23 มิถุนายน 2500
 • 28 มิถุนายน 2500 - 16 กันยายน 2500
 • 27 ธันวาคม 2500 - 23 มิถุนายน 2501
 • 25 มิถุนายน 2501 - 20 ตุลาคม 2501

8.พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ์ สุทธิสารรณกร)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500,

ประธานรัฐสภา ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 • 6 กุมภาพันธ์ 2502 - 17 เมษายน 2511

9.นายทวี บุญยเกตุ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 • 8 พฤษภาคม 2511 - 20 มิถุนายน 2511

10. พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)

ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา

 • 22 กรกฎาคม 2511 - 6 กรกฎาคม 2514
 • 7 กรกฎาคม 2514 - 17 พฤศจิกายน 2514

11.พลตรีศิริ สิริโยธิน

ประธานรัฐสภา และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • 18 ธันวาคม 2515 - 11 ธันวาคม 2516

12. พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ประธานรัฐสภา และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • 29 ธันวาคม 2516 - 7 ตุลาคม 2517

13. นายประภาศน์ อวยชัย

ประธานรัฐสภา และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • 17 ตุลาคม 2517 - 25 มกราคม 2518

14. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 7 กุมภาพันธ์ 2518 - 12 มกราคม 2519

15. นายอุทัย พิมพ์ใจชน

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 19 เมษายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519
 • 6 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 มกราคม 2548

16. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ

ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประธานรัฐสภา

 • 22 ตุลาคม 2419 - 20 พฤศจิกายน 2519

17. พลอากาศเอก หะริน หุงสกุล

ประธานรัฐสภา และประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

 • 28 พฤศจิกายน 2519 - 20 ตุลาคม 2520,

ประธานรัฐสภา และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • 25 พฤศจิกายน 2520 - 22 เมษายน 2522,

ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา

 • 9 พฤษภาคม 2522 - 19 มีนาคม 2526

18. นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ 

ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา

 • 26 เมษายน 2526 - 19 มีนาคม 2527

19. ศาสตราจารย์ อุกฤษ มงคลนาวิน

ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา

 • 30 เมษายน 2527 - 30 เมษายน 2528
 • 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530
 • 24 เมษายน 2530 - 22 เมษายน 2532
 • 3 เมษายน 2335 - 26 พฤษภาคม 2534

ประธานรัฐสภา และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • 2 เมษายน 2534 - 21 มีนาคม 2535

20. ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ

ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา

 • 4 พฤษภาคม 2532 - 23 กุมภาพันธ์ 2534

21. นายมีชัย ฤชุพันธ์

ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา

 • 28 มิถุนายน 2535 - 29 มิถุนายน 2535

ประธานวุฒิสภา

 • 28 มิถุนายน 2535 - 21 มีนาคม 2539
 • 6 เมษายน 2539 - 21 มีนาคม 2543

22. ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 22 กันยายน 2535 - 19 พฤษภาคม 2538

23. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 24 พฤศจิกายน 2539 - 27 มิถุนายน 2543

24. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 24 พฤศจิกายน 2539 - 27 มิถุนายน 2543

25. นายพิชัย รัตตกุล

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 30 มิถุนายน 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543

26. นายโภคิน พลกุล

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 8 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549

27. นายยงยุทธ ติยะไพรัช

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 23 มกราคม 2551 - เมษายน 2551

28. นายชัย ชิดชอบ

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 15 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554

29. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 2 สิงหาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556

30. ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานรัฐสภา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • 17 สิงหาคม 2558 - 8 พฤษภาคม 2562

31. นายชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • 28 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน


โดยปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ทำหน้าที่รักษาการ ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน เนื่องจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดวาระลงภายหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

อ้างอิงจากเว็บไซต์ รัฐสภาไทย