กระบี่ นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทั้ง 3 เขตแล้ว ภูมิใจไทยได้ยกจังหวัด

กระบี่ นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทั้ง 3 เขตแล้ว ภูมิใจไทยได้ยกจังหวัด

ผลเลือกตั้ง 2566 กระบี่ นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทั้ง 3 เขตแล้ว ภูมิใจไทยได้ยกจังหวัด

เวลา 09.39 น. วันที่ 15 พ.ค. 66 จังหวัดกระบี่ การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จาก กกต. ที่นับคะแนนเลือกตั้งแบบ ส.ส. เขต แล้ว 100 เปอร์เซนต์ มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 90.98 เปอร์เซนต์ 

ผลเลือกตั้ง 2566 มีทั้งหมด 3 เขต จำนวน ส.ส. 3 ราย ปรากฎว่า พรรคภูมิใจไทย ได้ 3  เขต 

ส่วนความคืบหน้า การนับคะแนนแบบรายเขตเลือกตั้ง จะอัปเดตให้ทราบต่อไป

 ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.กระบี่ อย่างไม่เป็นทางการทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จำนวน 584 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 357,245 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวน 185 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 122,761 คน ผู้ที่ได้คะแนนมาลำดับที่ 1 นายกิตติ กิตติธรกุล พรรคภูมิใจไทย 38,008 คะแนน, ลำดับที่ 2 นายธนวัช ภูเก้าล้วน พรรคประชาธิปัตย์ 29,458 คะแนน และลำดับที่ 3 นายวศิน สิริเกียรติกุล พรรคก้าวไกล 12,564 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 188 หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 114,551 คน ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ พรรคภูมิใจไทย 42,021 คะแนน, ลำดับที่ 2 นายสรวิศทชากร เลขานุกิจ พรรคประชารัฐ 12,865 คะแนน และลำดับที่ 3 นายสาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ 11,185 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวน 211 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 119,944 คน ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย 48,175 คะแนน, ลำดับที่ 2 ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ 23,317 คะแนน และลำดับที่ 3 นายศุภฤกษ์ มีล่าม พรรคก้าวไกล 7,405 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนไม่เป็นทางการ มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์

สำหรับจังหวัดกระบี่ การเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมาแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขต 1 มีนายสาคร เกี่ยวข้อง จากพรรค ปชป.เป็น ส.ส.เขต 2 นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง จากพรรคภูมิใจไทยเป็น ส.ส. แต่การเลือกตั้งในครั้งนี้ แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต

ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยกวาดเรียบทั้ง 3 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 นายกิตติ กิตติธรกุล เขตเลือกตั้งที่ 2 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ เขต 3 นายสฤษฏฺ์พงษ์ เกี่ยวข้อง