"จุรินทร์" เตรียมหาทางปรับเบี้ยผู้สูงอายุ ให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

"จุรินทร์" เตรียมหาทางปรับเบี้ยผู้สูงอายุ ให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ประชุมผ่าน Zoom ยกย่อง “ประยงค์ รณรงค์” ผู้สูงอายุดีเด่นแห่งชาติ ปี 2566 เตรียม 4 ทางเลือก ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ที่ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

โดยที่ประชุมได้รับทราบ 1.ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อข้อเสนอนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบใหม่  จากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ  

2. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี ต่อรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564  3. รับทราบความคืบหน้าการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2565 4. รับทราบผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 4 (5) ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)

5. รับทราบการจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี 2566 ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ โรงแรม ทีเค  ถ.แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 6.สนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 5,500 ราย เป็นเงิน 165,000,000 บาท และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านผู้สูงอายุ จำนวน 200 โครงการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท 

นอกจากที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้นายประยงค์  รณรงค์  อายุ 79 ปี ปราชญ์ด้านการเกษตรจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์