นายกฯ นัดถก ก.ตร. พิจารณา ปรับเงินเดือน-แต่งตั้งตำรวจ 25 ม.ค.นี้

นายกฯ นัดถก ก.ตร. พิจารณา ปรับเงินเดือน-แต่งตั้งตำรวจ 25 ม.ค.นี้

"พล.อ.ประยุทธ์" เตรียมถก ก.ตร. พิจารณา 12 เรื่อง ทั้งการรายงานข้อมูล การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ร่างระเบียบการแต่งตำรวจชั้นประทวน กรณีพิเศษ การวินิยฉัยคำอุทธรณ์และการลงโทษ รวมถึงการแต่งตั้ง


วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. มีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 12/2565 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

-เรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

-เรื่องที่ 2 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.อุทธรณ์ ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

-เรื่องที่ 3 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.กฎหมาย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

-เรื่องที่ 4 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ก.ตร. มอบหมายให้ทำการแทน

-เรื่องที่ 5 การปฏิบัติตามข้อ 20 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

-เรื่องที่ 1 การเลื่อนเงินดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.65) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.6

-เรื่องที่ 2 การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค 2565 ) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.6 ขึ้นไป

-เรื่องที่ 3 ร่างกฎก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ....

-เรื่องที่ 4 ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ...

-เรื่องที่ 5 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

-เรื่องที่ 6 กรณีข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ